Wiadomości

Rozstrzygnięto konkurs horyzontalny w ramach 

 

Osi priorytetowej 3
Gospodarka niskoemisyjna

Działania 3.1
„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.1.C
Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

 

Z wynikami nabory można zapoznać się tutaj.