Bez tytułu.jpg

Transkrypcja do pliku znajduje się na dole strony

1. Kto może otrzymać dofinansowanie?

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP), odrębnie dla każdego Działania i Poddziałania.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 będzie wdrażała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach poniższych działań:

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje
       Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
       Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
       Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
       Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
       Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
       Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
       Działanie 3.5 Wysokosprawna Kogeneracja

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

O dotację w naszej Instytucji (w ramach niektórych poddziałań) mogą ubiegać się także oprócz przedsiębiorców np.

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki Organizacyjne JST;
 • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe;
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE);
 • Uczelnie/szkoły wyższe;
 • Lokalne Grupy Działania (LGD);
 • Przedsiębiorstwa Energetyczne;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
 • Jednostki naukowe;
 • Grupy producentów rolnych.

W ramach działań wdrażanych przez DIP finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.

 

2. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie w DIP mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.
Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:
  I. Projekty dotyczące zwiększenia aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw, w tym:

 • wspierające przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność badawczo – rozwojową (B+R);
 • polegające na tworzeniu i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw;
 • ukierunkowane na rozwój i profesjonalizację oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu (uzupełnienia infrastruktury B+R).

  II. Projekty dotyczące ulepszania warunków dla rozwoju MŚP, w tym:

 • w zakresie przygotowywania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • projekty inwestycyjne dotyczące tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu);
 • projekty w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu dla MŚP.

  III. Projekty dotyczące zwiększenia poziomu handlu zagranicznego MŚP, w tym:

 • w zakresie tworzenia i wdrażania nowych modeli biznesowych MŚP;
 • wsparcia MŚP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne;
 • dotyczące promocji dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych.

  IV. Projekty mające na celu zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, w tym:

 • dotyczące wsparcia innowacyjności produktowej i procesowej MŚP;
 • w zakresie inwestycji dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych w działalności przedsiębiorstw.
 • dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

   V. Projekty dotyczące produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w tym:

 • przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • przedsięwzięcia dotyczące budowy, modernizacji instalacji do produkcji biopaliw;
 • w zakresie budowy, modernizacji sieci elektroenergetycznej umożliwiającej przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

   VI. Projekty dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w MŚP, w tym:

 • w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej obiektów;
 • przedsięwzięcia mające na celu zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie.

   VII. Projekty dotyczące zwiększenia produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie, w tym:

 • przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji wraz z niezbędnymi przyłączeniami;
 • w zakresie rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

 

3. Jakie mogą być formy wsparcia?

Potencjalni wnioskodawcy w zakresie projektów realizowanych w DIP będą mogli starać się o bezzwrotną dotację.
Wsparcie nie zawsze jednak oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu. Może ono również przybrać (w zakresie niektórych poddziałań) inną formę, w tym np.:

 • kredytu lub pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach - poszczególne instrumenty finansowe  są realizowane  przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego​ przez wybranych Pośredników Finansowych;
 • bonu na innowacje ukierunkowanego na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorstw;
 • udostępnienie powierzchni biurowo – laboratoryjnej na korzystnych warunkach;
 • doradztwa dla MŚP, w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy).

 

4. Jak starać się o dofinansowanie?

Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Należy sprawdzić, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cele, które Program ma osiągnąć, czy odpowiada typom projektów, które będą wspierane, czy jest zgodne z warunkami, na jakich będzie udzielane dofinansowanie. Kolejnym krokiem jest właściwe przygotowanie projektu do aplikowania i późniejszej realizacji.

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania.

Zapoznaj się ze szczegółowymi dokumentami, najważniejsze z nich to:
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD 2014 – 2020)
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020 (SZOOP RPO WD 2014 – 2020) - znajdują się tu informacje jakie projekty i które koszty mogą być finansowane z pieniędzy unijnych.
- Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 – 2020 - opisano tu, co szczególnie będzie brane pod uwagę podczas oceny projektów oraz jaką liczbę punktów można uzyskać za spełnienie poszczególnych kryteriów.
- Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 - zbiór informacji dla Wnioskodawców, który określa m.in.: kto może ubiegać się o dofinansowanie i na jakie przedsięwzięcia, kwalifikowalność wydatków, procedurę oceny wniosków, sposoby rozliczania, kontroli i promocji projektu.

Poznaj obowiązki związane z realizacją projektu objętych wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledź harmonogramy naborów wniosków

Harmonogram naborów wniosków jest planem naborów na dany rok kalendarzowy. Publikowany jest pod koniec każdego roku m.in. na naszej stronie internetowej. Harmonogram zawiera nazwy wszystkich działań/poddziałań z wyróżnieniem tych,
w ramach których przeprowadzone będą konkursy w danym roku kalendarzowym. Informuje o planowanych terminach naborów wniosków określonych miesiącami. Można tu również znaleźć informacje na temat typów projektów jakie mogą uzyskać dofinansowanie oraz orientacyjną kwotę dofinansowania w poszczególnych konkursach.

W uzasadnionych przypadkach (np. wyczerpanie środków przeznaczonych na dane działanie, brak odpowiednich dokumentów krajowych) niektóre zaplanowane w harmonogramie konkursy mogą się nie odbyć lub ulec przesunięciu w czasie.

Zgodnie z harmonogramem ogłasza się konkursy. Zapoznaj się z harmonogramem aby zdążyć przygotować wniosek o dofinansowanie projektu w celu złożenia do wybranego przez Ciebie naboru.

Śledź ogłoszenia konkursów

W celu dokonania wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym przeprowadzany jest konkurs. Ogłoszenie o konkursie zamieszczane jest m.in. na stronie internetowej DIP i na Portalu Funduszy Europejskich na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Ogłoszenie o konkursie zawiera następujące informacje:

 • rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu;
 • rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;
 • kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;
 • poziom dofinansowania projektów;
 • maksymalną kwotę dofinansowania projektu, jeśli została ustalona;
 • kryteria wyboru projektów;
 • termin rozstrzygnięcia konkursu;
 • wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
 • termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu;
 • wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 • informację o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy.

Wszystkie konkursy są przeprowadzane na podstawie Regulaminu konkursu. Regulamin konkursu jest bardzo ważny dla każdego, kto chce złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. Trzeba obowiązkowo się z nim zapoznać, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje o zasadach i warunkach obowiązujących w danym konkursie.

Regulamin konkursu zawiera m.in. informacje na temat:

 • przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu;
 • typów beneficjentów;
 • formy konkursu z podaniem poszczególnych etapów;
 • terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu;
 • listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia wymogów formalnych oraz katalogu możliwych do uzupełnienia braków formalnych oraz oczywistych omyłek;
 • maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwoty do dofinansowania projektu;
 • kwalifikowalności wydatków.

Wypełnij wniosek

Wzory wniosków oraz formularze wymaganych załączników dostępne są na stronie internetowej DIP. Znaleźć tu można również szczegółowe wytyczne wypełniania wniosków i załączników. Ważne jest wypełnienie wszystkich rubryk, dopilnowanie poprawności obliczeń, przygotowanie wymaganych załączników w wymaganej formie i liczbie itp. Tego typu kwestie stanowią przedmiot oceny formalnej.
Wypełniony wniosek należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do Instytucji wskazanej w regulaminie danego konkursu.

Jeżeli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię... STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

Teraz czeka Cię najtrudniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta . Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, która odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

Beneficjent powinien również pamiętać o właściwej promocji projektu, a w szczególności o informowaniu o źródłach jego finansowania.

Opis: C:UsersdpalicaAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5D6HXDODPsound-146697_960_720[1].png

Transkrypcja do pliku audio

Zamierzasz zmodernizować firmę, poszerzyć działalność być nowoczesnym Ty też masz szansę! Skorzystaj z funduszy, które zmienią Twoje życie i sięgnij po nowe możliwości, zachęca dyrektor Renata Granowska. "Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą". Szczegóły na stronie dip.dolnyslask.pl. Dolnośląskie. Poszerzamy perspektywę. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego