Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Lista członków KOP
Status:
 • Zakończone

Komunikat Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w zasadach rozliczania zaliczek w projektach grantowych realizowanych w konkursach grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dotyczy: Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Poddziałanie 1.2.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”,

Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,   Poddziałanie 1.3.1. Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI),  Podziałanie 1.3.2. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Podziałanie 1.3.3. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB,

Osi priorytetowej 3. „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze  źródeł odnawialnych”, Schemat 3.1.C Projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.03.2019 r., Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, iż możliwa jest zmiana zapisów w umowach o dofinansowanie projektów grantowych realizowanych w ramach ww. Działań/Poddziałań/Schematów w zakresie terminu rozliczania pierwszej i kolejnych transz zaliczki z 90 do 180 dni.

Zmiany w dotychczas zawartych  umowach  podejmowane będą każdorazowo na wniosek złożony przez Beneficjenta do DIP.

 

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 3.1 C (aktualizacja 20.12.2017)

W związku z decyzją ZWD w ramach poddziałania 3.3.1 dofinansowanie dostanie kolejny projekt na liście, poniżej uzasadnienie i w załączeniu aktualna lista z zaznaczeniem wniosków wybranych do dofinansowania

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego przeznacza się część kwoty wolnych środków w ramach poddziałania 3.3.1 na dofinansowanie jednego projektu pozytywnie ocenionego ale nie wybranego wcześniej do dofinansowania ze względu na brak środków:

- projekt : Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (pozycja nr 6 na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru) RPDS.03.01.00-02-0004/17 rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 5 143 498,14 zł

W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru na pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 otrzymują dofinansowanie.

Decyzja ZWD

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja 23.11.2017)

W związku z decyzją ZWD w ramach poddziałania 3.3.1 dofinansowanie dostają kolejne dwa projekty na liście, poniżej uzasadnienie i w załączeniu aktualna lista z zaznaczeniem wniosków wybranych do dofinansowania

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego przeznacza się część kwoty wolnych środków w ramach poddziałania 3.3.1 na dofinansowanie dwóch projektów pozytywnie ocenionych ale nie wybranych wcześniej do dofinansowania ze względu na brak środków:

- projekt Gminy Zawonia (pozycja nr 4 na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru) nr RPDS.03.01.00-02-0018/17 rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 3 181 594,46 zł

- projekt : Prusice  PS Energetyka Odnawialna Sp. z o. o. (pozycja nr 5 na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru) RPDS.03.01.00-02-0019/17 rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 5 971 949,83 zł

W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru na pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5 otrzymują dofinansowanie.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja 26.05.2017)

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego przeznacza się część kwoty wolnych środków w ramach poddziałania 3.3.1 na dofinansowanie dwóch projektów pozytywnie ocenionych, ale nie wybranych wcześniej do dofinansowania ze względu na brak środków:

- projekt Gminy Bardo (pozycja nr 2 na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru) nr RPDS.03.01.00-02-0005/17 rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 10 147 492,10 zł
- projekt Gminy Głuszyca (pozycja nr 3 na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru) nr RPDS.03.01.00-02-0014/17 rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 6 839 319,41 zł

W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru na pozycji nr 1, 2, 3 otrzymują dofinansowanie.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (12.05.2017)

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosiła równowartość 6 784 690 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3436 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.08.2016 r. alokacja w PLN wynosiła 29 469 979,48 PLN.

W dniu zatwierdzenia Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) w wyniku oceny merytorycznej alokacja wynosiła 28 642 247,30 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 27.04.2017 r. 1 Euro = 4,2216 PLN). Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi 109 646 156,96 PLN, co stanowi 382,08 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

W związku z powyższym projekt znajdujący się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru na pozycji nr 1 otrzymuje dofinansowanie. Wartości dofinansowania projektu rekomendowanego do dofinansowania wynosi 20 717 900,00 PLN. W związku z tym, że alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie pozostałych projektów znajdujących się na pozycji od nr 2 do nr 19, nie zostały one rekomendowane do dofinansowania.

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formlanej (13.04.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (13.04.2017)

 


KOMUNIKAT Z DNIA 12.12.2016 r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, na podstawie próśb wnioskadawców 

podjęła decyzję o wydłużeniu naboru do dnia 31.01.2017r.! 


KOMUNIKAT Z DNIA 25.11.2016 r.

W związku z ogłoszonymi konkursem w ramach schematu 3.1.C. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE,

Instytucja Organizująca Konkurs wyjaśnia treść jednego z kryteriów oceny np. „Efekt ekologiczny - redukcja emisji CO₂”.

Zgodnie z dokumentacją konkursową w ramach kryterium będzie punktowana planowana redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu grantowego (na podstawie emisji unikniętej lub zredukowanej z uwzględnieniem wskaźników KOBiZE).

– mniej niż 1,5% - 0 pkt

– od 1,5% do 5% - 1 pkt

– powyżej 5% do 10% - 3 pkt

– powyżej 10% - 5 pkt

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wielkość redukcji emisji CO2 w % w wyniku realizacji projektu wyliczona na podstawie Wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ww. wskaźnik wyrażony w procentach jest określony przez stosunek emisji CO2 zredukowanej oraz/lub unikniętej w wyniku realizacji projektowanych instalacji do bazowej emisji CO2.
Wskaźnik może wynikać z emisji unikniętej lub zredukowanej lub z obu jednocześnie, w zależności od rodzaju planowanej instalacji.

Bazowa emisja CO2 to faktyczna emisja od wszystkich potencjalnych grantobiorców obliczona na rok poprzedzający realizację projektu.

Potencjalny Grantobiorca to każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, spełniająca kryteria naboru projektów do konkursu grantowego, określone przez Grantodawcę.
Grantodawca może dowolnie określić kryteria naboru określając np. kryterium obszaru, formy prawnej odbiorcy, rodzaju posiadanej instalacji itp.
Zarówno emisję CO2 zredukowaną, unikniętą jak i bazową należy obliczyć zgodnie z „Wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza”.


KOMUNIKAT Z DNIA 31.10.2016 r.

W związku z usunięciem zapisów odnoszących się do złożenia dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wypłaty zaliczki, dokonano aktualizacji dokumentacji konkursowej dla konkursu 3.1C

Zmianie uległy następujące dokumenty dokumentacji konkursowej do 3.1.C:

1) Regulamin konkursu,
2) Zał. nr 1 do Regulaminu (wytyczne grantowe + załączniki do wytycznych grantowych),
3) Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie,
4) Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie.

Dokonano również aktualizacji instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w związku z powyższa zmianą.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa dostępna na dole strony.


RPDS.03.01.00-IP.01-02-161/16

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

 

Osi priorytetowej 3

 Gospodarka niskoemisyjna

 

Działania 3.1

„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”

 

Schemat 3.1.C

Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach konkursu 3.1.C dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

Celem projektów grantowych[3]na produkcję energii z OZE w mikroinstalacji przez:

- osoby fizyczne

- inne niż osoby fizyczne podmioty,

(zwanymi Grantobiorcami[5] lub w budynkach użyteczności publicznejZgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej.

Nie będą wspierane projekty:

 • mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji,
 • projekty niezgodne z Ramową Dyrektywą Wodnąmającą na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy niezgodne z Programami Ochrony Powietrza,
 • dotyczące produkcji biopaliw z roślin spożywczych oraz biopaliw, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy 2009/28/WEdotyczące urządzeń do wytworzenia energii ze spalania biomasy (poniżej 1 MW) nie spełniających standardów emisyjności określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, z późn. zm.)
 • dotyczące urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze spalania biomasy (poniżej 1 MW) wykorzystujące paliwa stałe, niespełniające wymagań co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012, w projektach realizowanych na obszarach gmin, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu dobowego, zgodnie z „Oceną jakości powietrza na terenie województwa dolnego śląska w 2014 roku”.

Projekt musi być realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego.

Projekty powinny być przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz między innymi zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2014-2020); Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP 2014-2020); Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) zarówno na poziomie Grantodawcy jak i Grantobiorcy (jeśli dotyczy) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420) na poziomie Grantobiorcy (jeśli dotyczy).

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektów „grantowych” w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy beneficjentów (zwanymi Grantodawcami):

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jst.;
 • Jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej
 • Organizacje pozarządowe

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:

równowartość 6 784 690 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3436 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszeniatj. z dnia 30.08.2016 r. alokacja w PLN wynosi 29 469 979,48 PLN.

 

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

Zasady finansowania projektu

 

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. PLN

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 26-09-2016 r.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 –2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez Grantodawców/Grantobiorców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 

Poziom dofinansowania projektów

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi

do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

 

(uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 6 do SZOOP).

Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na  granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w części projektu obejmującej wydatki nie przeznaczone bezpośrednio na granty, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.  W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Umowa o powierzenie grantu podlega akceptacji DIP i musi być zgodna z wymogami zawartymi w rozdziale III wytycznych do realizacji projektów grantowych.

Okres realizacji projektu

 1. Rozpoczęcie projektu

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Grantodawcę jest: 1 stycznia 2014 roku.

Natomiast wydatki związane z powierzeniem grantów mogą być kwalifikowalne jeżeli są poniesione po  wyborze projektu grantowego do dofinansowania i są zgodne z zatwierdzonymi przez DIP kryteriami wyboru Grantobiorców oraz procedurami realizacji projektu grantowego. 

 1. Zakończenie projektu

Najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność  do DIP: 30 września 2019 roku.

 

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

Przez projekt zakończony rozumie się projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany i zostało to potwierdzone np. podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru.

W przypadku projektów realizowanych etapami, zakończenie realizacji części z nich nie stanowi przesłanki do uznania, że cały projekt został zakończony. Nastąpi to dopiero po zakończeniu ostatniego etapu, czyli np. po podpisaniu protokołu odbioru ostatniego etapu lub protokołu odbioru końcowego.

Grantobiorca:

Wniosek Grantobiorcy o refundację grantu, musi być złożony w terminie wskazanym w umowie o powierzenie grantu, zawartej pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą.

Przy określeniu terminu złożenia przez Grantobiorcę wniosku o refundację grantu należy wziąć pod uwagę najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność projektu grantowego tj. 30 września 2019 r.

 

 Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek :

 

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR -dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 02-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do  przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:

Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub  parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany  został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016- 2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu  Dolnośląskiej Instytucji  Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy dostarczyć do DIP w wyżej wskazanym terminie w segregatorze oklejonym zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa Grantodawcy (Wnioskodawcy)

Adres Grantodawcy (Wnioskodawcy)

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

 

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny

 

Schemat 3.1.C

Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z

oryginałem należy przez to rozumieć:

–  kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Grantodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Grantodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Grantodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Grantodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Grantodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Grantodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do DIP. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunika tu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie

Zasady wyboru projektów:

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz  na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę ocenionych projektów zawierającą przyznanie oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Grantodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to: maj 2017 r.

 

Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Grantodawcy

Grantodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.1., Schematu 3.1.C znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1, Schematu 3.1.C można kierować poprzez:

-    e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    telefon: 71 776 58 12; 71 776 58 13

-    lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław


[2] Projekt grantowy – projekt, w którym beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

[4] Grantobiorca – odbiorca ostateczny będący podmiotem publicznym albo prywatnym, innym niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.

Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania

[6]definicja zgodnie z pkt 6 §3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422): należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

[8] Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U.UE.L.2009.140.16).

[10] określone w art. 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) w tym m.in.  organy władzy publicznej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe instytucje kultury.

[11]działająca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). 

 

 

Ogłoszenie o konkursie - 3.1 C

Ogłoszenie o konkursie 3.1C - aktualizacja 12.12.2016r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej - 3.1 C

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej 3.1 C - aktualizacja 31.10.2016 r.

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

 

Regulamin konkursu - 3.1 C

Regulamin konkursu - 3.1 C - aktualizacja 31.10.2016 r.

Regulamin konkursu - 3.1 C - aktualizacja 12.12.2016 r.

     Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wytyczne IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w 3.1.C

1) Wytyczne IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w 3.1.C - aktualizacja 31.10.2016 r.

Załącznik nr 1 - do Wytycznych grantowych

Załącznik nr 1 - do Wytycznych grantowych - aktualizacja 31.10.2016 r.

Załącznik nr 2 - do Wytycznych grantowych

Załącznik nr 2 - do Wytycznych grantowych - aktualizacja 31.10.2016 r.

Załącznik nr 3 - do Wytycznych grantowych

Załącznik nr 3 - do Wytycznych grantowych - aktualizacja 31.10.2016 r.

Załącznik nr 4 - do Wytycznych grantowych

Załącznik nr 4 - do Wytycznych grantowych - aktualizacja 31.10.2016 r.

 

2) Wzór wniosku o dofinansowanie - 3.1 C

2) Wzór wniosku o dofinansowanie 3.1 C - aktualizacja 31.10.2016 r.

3) Kryteria wyboru projektów - 3.1 C

 

4) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 3.1 C

4) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 3.1 C - aktualizacja 31.10.2016 r.

     Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie:

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności 

Załącznik nr 4 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 5 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 7 - Klasyfikacja budżetowa projektu

 

5) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 załącznik do Regulaminu pn. „Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych” nie obowiązuje dla zamówień wszczętych od dnia 14.10.2016r.

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link