Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za rok 2014-2015


 

Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020

Głównym celem badania była ocena zasadności, formy i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 w Województwie Dolnośląskim, sformułowanie rekomendacji dotyczących ich modelu i sposobu ich wdrażania w ramach programu oraz wypracowanie metodologii pozwalającej na ocenę zasadności i efektywności zastosowania instrumentów finansowych w trakcie ich wdrażania.

Ocena ex ante instrumentów finansowych – raport etap 1
Ocena ex ante instrumentów finansowych – raport etap 2
Ocena ex ante instrumentów finansowych – raport etap 3


 

Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanej zgodnie z prawem dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem Prognozy oddziaływania na środowisko jest kompleksowa analiza możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, działań objętych wsparciem w ramach RPO WD 2014-2020. Analiza ta obejmuje również ocenę występowania oddziaływań skumulowanych, analizę możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeby działań kompensacyjnych.


 

Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Głównym celem ewaluacji była ocena przyjętej w ramach przygotowywanego regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020 logiki interwencji.

Badanie miało także na celu odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: czy planowane do realizacji interwencje publiczne znajdują uzasadnienie społeczno-ekonomiczne oraz czy ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych (wraz z zakładanymi wskaźnikami), zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb i problemów społeczno- ekonomicznych. Przedmiotem badania była zatem przede wszystkim zastosowana w ramach programu operacyjnego teoria zmiany i zaprojektowana na jej podstawie logika interwencji. Stąd proces badawczy bazował na ewaluacji opartej na teorii (theory based evaluation) i polegał na analizie i ocenie logiki programu operacyjnego.

Badanie posłużyło sformułowaniu rekomendacji dotyczących okresu programowania RPO WD 2014-2020, które w ramach możliwości były bezpośrednio nanoszone do treści programu.