Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) jest jednostką budżetową Województwa Dolnośląskiego, utworzoną uchwałą nr XVI/196/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku.

W perspektywie finansowej 2007-2013 zadaniem DIP było sprawne i rzetelne wdrożenie części Priorytetu 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw - Przedsiębiorstwa i innowacyjność” oraz Priorytetu 5: „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - Energetyka” RPO WD

 

W perspektywie finansowej 2014-2020 celem DIP jest:

• wdrożenie zadań powierzonych na mocy Porozumienia pomiędzy DIP, a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej dla RPO WD 2014-2015;
• pozyskiwanie i realizacja projektów zewnętrznych finansowanych z funduszy unijnych, niezależnie od programów krajowych i innych funduszy międzynarodowych.

Działalność DIP finansowana jest z Budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD i środków pozyskanych w ramach projektów zewnętrznych.

Do głównych zadań DIP należy:

• przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie,
• weryfikacja techniczna, ocena formalna i merytoryczna wniosków,
• podpisanie umów z beneficjentami,
• rozliczanie projektów,
• płatność dla beneficjentów,
• kontrola realizacji projektów,
• udzielanie informacji w zakresie procedury naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie.

 

Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wdrażane przez DIP

 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje:

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

1.3 Rozwój Przedsiębiorczości

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

1.5 Rozwój produktów i usług MŚP

 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna:

3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności pblicznej i sektorze mieszkalnym

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (działanie 3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii)

3.5 Wysokosprawna Kogeneracja

 

Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy:

8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy - instrumenty zwrotne

 


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca realizuje projekt „Obsługa zadań DIP w ramach PT 2019”

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020, zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji jak również zapewnienie spójnego systemu informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WD 2014-2020.

Rezultatem celu projektu będzie:

  • efektywne wdrożenie RPO WD 2014-2020, które jest głównym zadaniem IP, poparte wsparciem eksperckim i optymalizacją procesów
  • pełna absorpcja środków dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników, wsparciu organizacyjnemu i technicznemu wdrażania Programu
  • podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości pozyskania i wykorzystania środków w ramach Programu

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6 834 634,95 PLN