1. Rozporządzenia polskie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

 

2. Dokumenty programowe

                                                                                     

UCHWAŁA NR 1969/VI/20

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm. ), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała nr 1818/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Uchwała_SzOOP 1969/VI/20 - 30 03 2020

SzOOP RPO 2014-2020 v52 - 30 03 2020

Wykaz zmian SzOOP v52 - 30 03 2020

Załącznik SzOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SzOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik SzOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Załącznik SzOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SzOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik SzOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SzOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SzOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów

Załącznik SzOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

 

 

3. Wytyczne

Wytyczne programowe dotyczące kwalifikowalności wydatków

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Wytyczne programowe dla projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - wersja obowiazująca do dnia 14.10.2016r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - wersja obowiazująca od dnia 14.10.2016r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- wersja obowiazująca od dnia 23.08.2017r

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- wersja obowiazująca od dnia 09.09.2019r

 

4. Inne

Harmonogram naborów na 2019 rok - wersja obowiązująca od 30.10.2019 r.

Uchwała nr 1352/VI/19

 

Harmonogram naborów wniosków na 2020 r.– 12.03.2020 r.

Uchwała nr 1869/VI/20

 

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA RPO WD NA ROK 2018

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Ramy Strategiczne na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska