1. Rozporządzenia polskie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

 

2. Dokumenty programowe

                                                                                     

UCHWAŁA NR 4748/VI/21

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała nr 4598/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:


Uchwała SzOOP 4748/VI/21 - 29.12.2021
SzOOP RPO WD 2014-2020 v 74 - 29.12.2021
Wykaz zmian SzOOP v 74 - 29.12.2021
Załącznik SzOOP nr 1 Tabela transpozycji Pl na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SzOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik SzOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 -2020
Załącznik SzOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej
Załącznik SzOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik SzOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji
Załącznik SzOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR
Załącznik SzOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów
Załącznik SzOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

 

 

3. Wytyczne

Wytyczne programowe dotyczące kwalifikowalności wydatków

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Wytyczne programowe dla projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020- wersja obowiazująca od dnia 01.01.2021r

 

Wersje archiwalne

 

4. Inne

 

Harmonogram naborów wniosków na 2021 r.- 21.06.2021

Uchwała nr 3863/VI/21

 

Wersje archiwalne z 2021 r.

Wersje archiwalne z 2020 r.

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Ramy Strategiczne na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska (wersja nieaktualna)

 

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 

Załącznik nr 1 do Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 - Diagnoza stanu innowacyjności Dolnego Śląska