1. Rozporządzenia polskie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień - wersja od 22.03.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień – wersja od 28.12.2020 r.

 

 

2. Dokumenty programowe

                                                  

UCHWAŁA NR 7249/VI/23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r., poz. 2094 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała nr 7103/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:

 

Uchwała SzOOP 7249/VI/23 - 25.07.2023

SzOOP RPO WD 2014-2020 v 93 - 25.07.2023

Wykaz zmian SzOOP v 93 - 25.07.2023

Załącznik SzOOP nr 1 Tabela transpozycji Pl na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SzOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik SzOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 -2020

Załącznik SzOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SzOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik SzOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SzOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SzOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów

Załącznik SzOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

 

 

Archiwalne wersje SzOOP RPO WD 2014-2020 

 

3. Wytyczne

 

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

 

Wytyczne programowe dotyczące kwalifikowalności wydatków (Załącznik nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR)

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Wytyczne programowe IZ RPO WD do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Wytyczne programowe dla projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE - wersja obowiązująca od dnia 01.01.2021r.

16 grudnia 2021 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

Stosowanie wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych - wersja aktualna, obowiązująca od 16 grudnia 2021 r.

Wersje archiwalne

 

4. Inne

 

Harmonogram naborów wniosków na 2022 r.- 21.03.2022

Uchwała nr 5044/VI/22 

 

Wersje archiwalne z 2021 r.

Wersje archiwalne z 2020 r.

 

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Ramy Strategiczne na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska (wersja nieaktualna)

 

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 

Załącznik nr 1 do Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 - Diagnoza stanu innowacyjności Dolnego Śląska