„W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że od tego dnia Beneficjenci projektów realizowanych w ramach RPO WD mają obowiązek wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją projektu, obowiązki wynikające z Rozdziału III RODO. Beneficjenci mogą w tym celu zastosować własne wzory dokumentów (oświadczeń), pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z RODO.”

W dniu 26.03.2019 r. wzory obowiązków informacyjnych zostały zaktualizowane o adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych, skorygowano również zapisy dot. automatycznego podejmowania decyzji.

Załączniki:

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (dla danych osobowych szczególnej kategorii)

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (dla „zwykłych” danych osobowych)

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO

 

IZ RPO WD informuje, że 2 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. Omnibus regulation, czyli pakiet zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca br. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC). Jedną ze zmian wprowadzanych przez Omnibus regulation jest zaprzestanie zbierania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów (tzw. Jobless households). Rozporządzenie w tym zakresie działa retrospektywnie i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym IZ RPO WD zobowiązuje beneficjentów do usunięcia danych dot. sytuacji gospodarstwa domowego ze wzorów formularzy danych pozyskiwanych od uczestników projektów (w sytuacji, jeśli takie pola występowały we wzorach stosowanych dla danego projektu). Jednocześnie IZ RPO WD zaleca, by z dotychczas zebranych formularzy od uczestników projektów usunąć te dane (jeśli występują), poprzez np.  zamazanie danych. Nie należy niszczyć całych formularzy. Dane należy usunąć również z innych dokumentów (np. zbiorczych tabel), w tym w formie elektronicznej, jeśli były sporządzane przez beneficjenta do celów roboczych.

Usunięciu (poprzez np. zamazanie)  podlegają jedynie następujące pozycje:

- Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących:

- w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,

- Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Ankieta:

Ankieta w zakresie monitorowania trwałości projektu

 

Projekty Grantowe:

Dane podstawowe - Grantobiorcy

 

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie:

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z wzorami do wypełnienia (aktualizacja 05.02.2020)

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z wzorami do wypełnienia

Wykaz niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy - praktyczny poradnik – do naboru RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

1) Wzór 1 Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

2) Wzór 2a Oświadcenie o niekaralności osoby fizycznej

3) Wzór 2b Oświadczenie o niekaralności

4) Wzór 3a Harmonogram płatności

5) Wzór 3b Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI BĘDĄCEGO ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY

Przykład nr 1

Przykład nr 2

Przykład nr 3

Przykład nr 4

Przykład nr 5

 

6) Wzór 4 Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MSP

7) Wzór 5a Formularz identyfikacji finansowej

8) Wzór 5b Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

9) Wzór 6a Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

10) Wzór 6b Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu de minimis

11) Wzór 7 Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

12) Wzór 8a Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

13) Wzór 8b Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

14) Wzór 8c Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

15) Wzór 9 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

16) Wzór 10 Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

17) Wzór 11 Deklaracja Natura 2000 (aktualizacja 03.12.2019)

Wzór 11 Deklaracja Natura 2000

18) Wzór 12 Deklaracja dot. gospodarki wodnej

19) Wzór 13 Harmonogram realizacji zamówień

20) Wzór 14 Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

21) Wzór 15 Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

22) Wzór 16 Klasyfikacja budżetowa projektu

23) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu (dotyczy tylko działania 3.3)

24) Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach projektu dofinansowanego z RPO WD

25) Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich (dotyczy tylko działania 3.3)

 

Pouczenie instytucji

Oświadczenie o braku korzystania ze środowiska (aktualizacja 24.02.2022)

Oświadczenie o braku korzystania ze środowiska (aktualizacja 01.09.2019)

Oświadczenie o braku korzystania ze środowiska

 

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa

 

karta wzorów podpisów


 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Oświadczenie w zakresie OOŚ (aktualizacja 03.12.2019)

Oświadczenie w zakresie OOŚ

 

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

 

Oświadczenie VAT dla Partnera

Oświadczenie VAT dla podmiotu realizującego projekt

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

 

 

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

 

Wzór pełnomocnictwa

 

Dane finansowe pełna księgowość

Dane finansowe uproszczona księgowosć


 

Wzory załączników wynikających z Rozporządzenia 651/2014 GBER:

 

Wyliczenia kwoty pomocy zgodnie z art. 46, 48, 56 GBER (aktualizacja 28.03.2019)

Wyliczenia kwoty pomocy zgodnie z art. 46, 48, 56 GBER

Wyliczenie kosztów referencyjnych 3.5 A art. 40 GBER

Planowane wydatki 3.5 A art. 40 GBER

Instrukcja wypełniania sekcji P - Planowane wydatki w związku z inwestycją referencyjną konkurs 3.5

Metoda określenia sprawności kogeneracji z przykładowym wypełnieniem 3.5 A

 

Dokumenty do wniosku o płatność

Aktualne dokumenty do WOP (05.02.2020 wersja 16)

 

Dokumenty projekt pozakonkursowy

Harmonogram do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu pozakonkursowego