Wzory załączników do umowy o dofinansowanie:

 

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z wzorami do wypełnienia

1) Wzór 1 Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

2) Wzór 2a Oświadcenie o niekaralności osoby fizycznej

3) Wzór 2b Oświadczenie o niekaralności

4) Wzór 3a Harmonogram płatności

5) Wzór 3b Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

6) Wzór 4 Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MSP

7) Wzór 5a Formularz identyfikacji finansowej

8) Wzór 5b Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

9) Wzór 6a Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

10) Wzór 6b Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu de minimis

11) Wzór 7 Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

12) Wzór 8a Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

13) Wzór 8b Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

14) Wzór 8c Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

15) Wzór 9 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

16) Wzór 10 Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

17) Wzór 11 Deklaracja Natura 2000

18) Wzór 12 Deklaracja dot. gospodarki wodnej

19) Wzór 13 Harmonogram realizacji zamówień

20) Wzór 14 Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

21) Wzór 15 Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

22) Wzór 16 Klasyfikacja budżetowa projektu

 

23) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu (dotyczy tylko działania 3.3)

24) Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach projektu dofinansowanego z RPO WD (dotyczy tylko działania 3.3)

25) Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich (dotyczy tylko działania 3.3)

 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych do umowy

 

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa


 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Oświadczenie w zakresie OOŚ

 

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

 

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

 

Wzór pełnomocnictwa

 

Dane finansowe pełna księgowość

Dane finansowe uproszczona księgowosć


 

Wzory załączników wynikających z Rozporządzenia 651/2014 GBER:

 

Wyliczenia kwoty pomocy zgodnie z art. 46, 48, 56 GBER

Wyliczenie kosztów referencyjnych 3.5 A art. 40 GBER

Planowane wydatki 3.5 A art. 40 GBER

Instrukcja wypełniania sekcji P - Planowane wydatki w związku z inwestycją referencyjną konkurs 3.5

Metoda określenia sprawności kogeneracji z przykładowym wypełnieniem 3.5 A