Deklaracja dostępności cyfrowej

 


Wstęp deklaracji

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://www.dip.dolnyslask.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Sekretariat Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 71 776 58 02

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-03

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej DIP i BIP

 

Strony internetowe w ramach Systemu DIP i BIP posiadają następujące ułatwienia:

ü  Zwiększono rozmiar przycisków rozmiaru tekstu i kontrastu (obecnie obszar klikalny wynosi 44x44px)

ü  Poprawiono obsługę menu głównego za pomocą klawiatury.

ü  Na sliderze dodano przycisk wstrzymania/wznowienia odtwarzania slidera.

ü  Poprawiono obsługę za pomocą klawiatury, dodano tło do elementu z tekstem i przycisku, dla uzyskania odpowiedniego minimalnego kontrastu.

ü  Na całej witrynie poprawiono elementy, które miały za mały kontrast (tekst/tło)

ü  Do odnośników, które otwierają nowe okno, dodano stosowną informację oraz dymek z tą informacją.

ü  Na stronie BIPu dodano możliwość obsługi menu bocznego za pomocą klawiatury.

ü  Dodano linki szybkiego dostępu do menu i wyszukiwarki.

ü  W miejscach, gdzie elementy nie spełniały wymagań kontrastu, zmieniono/poprawiono kolory.

ü  Zmieniono nazwy slajdów w zapleczu. Te nazwy pobierane są do atrybutu "alt" opisującego zdjęcia, użyte w slajderze.

Naprawiono błędy wskazywane przez narzędzia wspomagające wykrycie błędów WCAG (Wave, IBM Accessibility Checker). Poprawiono/dodano opisy, etykiety, itp., dla ułatwienia osobom korzystającym z czytników ekranów.

ü  podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

ü  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

ü  mapa strony

ü  focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Wilantewicz 
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 71 776 58 05

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynku Silver Forum w którym znajduje się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przy ul. Strzegomskiej 2-4 53-611 we Wrocławiu

ü  w bezpośredniej okolicy wskazanego budynku znajdują się cztery przystanki komunikacji miejskiej.

ü  łatwa trasa dotarcia do budynku

 

Siedziba Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej :

ü  Budynek Silver Forum ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław

 

  1. Stanowiska postojowe dla samochodów: Przy szlabanie na wjeździe do budynku Silver Forum znajduje się domofon ochrony, którego należy użyć a po uzyskaniu zgody na wjazd kierować się wskazówkami personelu celem zaparkowania pojazdu. Można również wcześniej zadzwonić na numer telefonu sekretariatu Instytucji  717668502 aby doprecyzować swoją wizytę. Po uzyskaniu zgody na wjazd na teren Silver Forum poczekać na podniesienie szlabanu. Szlaban wyposażony jest w czujnik ruchu i opuści się dopiero po minięciu go przez pierwszy pojazd.

  1.  Strefa wejścia

ü  Do budynku Silver Forum w którym na I piętrze mieści się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca prowadzą trzy wejścia. Wszystkie stanowią drzwi szklane przesuwane z czujnikiem ruchu.

ü  w holu dostęp do windy głównej jest swobodny, niczym nie ograniczony,

ü  w holu znajduje się miejsce odpoczynku 

ü  w holu znajduje się punkt informacyjny w którym uzyskamy informację jak dostać się do siedziby naszej Instytucji.

  1. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji

ü  tablica z informacją o poziomie na którym znajduje się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ü  brak ogólnego planu budynku,

ü  brak planów tyflograficznych,

  1. Komunikacja pionowa budynku

ü  w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

ü  Schody służą tylko jako droga ewakuacyjna

  1. Punkt obsługi klienta

ü  na parterze przy wejściu znajduje się Centrum Informacji,

ü  na pierwszym piętrze budynku znajduje się Sekretariat,

  1. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

ü  toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze

ü  na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp.

  1. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego

ü  po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

  1. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym

ü  do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526)

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848)