Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 są załącznikiem nr 3  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP), który znajduje się w zakładce zapoznaj się z prawem i dokumentami

Konkurs przebiega w następujących etapach:

Złożenie wniosku o dofinansowanie
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych schematów ma charakter zamknięty i jest prowadzony w trybie ciągłym, w terminie i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Data wpływu wniosku oznacza rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę i sekundę rejestracji wniosku w internetowym systemie rejestracji i naboru wniosków będącym serwisem internetowym zarządzanym przez instytucję organizującą konkurs.

Obowiązuje następująca procedura składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioskodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie wypełniony za pomocą aplikacji dostępnej na stronie DIP.

Zarejestrowanie wniosku o dofinansowanie w internetowym systemie rejestracji i naboru wniosków umożliwia rozpoczęcie realizacji projektu, ponieważ po zarejestrowaniu wniosku rozpoczyna się okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu (z wyłączeniem wydatków na zakup nieruchomości oraz zakup analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji). Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie czyni to na własne ryzyko.

Formalnej i merytorycznej oceny wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów na podstawie regulaminu pracy KOP zamieszczonego na stronie internetowej DIP.

Ocena formalna (obligatoryjna) - dokonywana jest w oparciu o katalog kryteriów formalnych, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny formalnej projektów zgodnie z kryteriami formalnymi wyboru projektów zatwierdzonymi przez KM RPO WD.
W trakcie oceny formalnej DIP może również wystąpić do Wnioskodawcy o wyjaśnienia w sprawie projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny kryteriów formalnych wyboru projektu.

W ramach ww. kryteriów sprawdzane jest m. in. czy przedstawiony we wniosku o dofinansowanie projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony, zanim Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu (projekt zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego ), czy Wnioskodawca/ Partner projektu nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, czy projekt przedstawiony we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z typem projektów upoważnionych do dofinansowania, określonych w ogłoszeniu o konkursie, czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego , w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem oraz czy przy realizacji projektu, który rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do DIP, przestrzegano obowiązujących przepisów prawa dotyczących tego projektu. Weryfikacja ww. kryteriów odbywa się na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy/ Partnerów projektu lub zapisów wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria formalne zostają ocenione pozytywnie oraz przekazywane są do oceny merytorycznej. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych kluczowych, Wnioskodawca nie ma możliwości poprawy projektu, a projekt jest negatywnie oceniany. Pismo informujące Wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu zostanie wysłane po zatwierdzeniu wyników oceny formalnej wszystkich wniosków w konkursie. W piśmie podaje się informację o zakończeniu oceny formalnej projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów formalnych wyboru projektów. Ww. informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia środka odwoławczego do właściwej instytucji.

Po zatwierdzeniu wyników oceny formalnej wszystkich projektów w konkursie i zatwierdzeniu listy projektów (skierowanych do oceny merytorycznej, wycofanych, odrzuconych) DIP zamieszcza listę na stronie internetowej DIP. 

Ocena merytoryczna (obligatoryjna) – oceny merytorycznej projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów zgodnie z kryteriami merytorycznymi wyboru projektów zatwierdzonymi przez KM RPO WD.

Ocenę merytoryczną przeprowadzają eksperci zewnętrzni, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, także pracownicy DIP w zależności od etapu oceny merytorycznej lub specyfiki naboru.
W trakcie oceny merytorycznej DIP może wystąpić do Wnioskodawcy o wyjaśnienia i/lub dokumenty w sprawie projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny kryteriów merytorycznych wyboru projektu. Wnioskodawca nie może uzupełniać wniosku o dodatkowe informacje/ dane, a jedynie wyjaśniać zapisy zamieszczone we wniosku o dofinansowanie.

W skład kryteriów merytorycznych wyboru projektów wchodzą kryteria merytoryczne kluczowe oraz kryteria merytoryczne punktowe. Ocena merytoryczna obejmuje ocenę finansowo-ekonomiczną projektu oraz ocenę projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych dziedzinowych.

Weryfikacja kryteriów merytorycznych punktowych odbywa się na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy/Partnerów projektu lub zapisów wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów merytorycznych kluczowych, projekt jest negatywnie oceniany.
Po zatwierdzeniu oceny wszystkich projektów i zatwierdzeniu listy projektów przez Przewodniczącego KOP (projekty ocenione pozytywnie, negatywnie, wycofane) DIP (w przypadku negatywnej oceny projektu) przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny merytorycznej jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt oraz informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów merytorycznych wyboru projektów. Ww. informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia środka odwoławczego do właściwej instytucji.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora DIP może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej/merytorycznej.

rozstrzygnięcie konkursu - po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich projektów w danym konkursie, Komisja Oceny Projektów sporządza protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny. Załącznikiem do protokołu jest lista wszystkich ocenionych projektów w konkursie zawierająca projekty ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej/ projekty ocenione negatywnie na etapie oceny merytorycznej oraz projekty które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Projekty ocenione pozytywnie uszeregowane są od tych, które uzyskały największą ilość punktów do projektów najniżej ocenionych.
Informacja o projektach wybranych do dofinansowania jest upubliczniana w formie odrębnej listy, którą DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Lista ta różni się od listy, o której mowa powyżej zakresem informacji dotyczących projektów. Lista, o której mowa powyżej będzie zawierała projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), natomiast nie obejmie tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów. DIP rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę ocenionych projektów, stanowiącą załącznik do protokołu sporządzonego przez Komisję Oceny Projektów.
Dodatkowo po rozstrzygnięciu konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu Funduszy Europejskich informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

DIP przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację o wynikach przeprowadzonej oceny, tj. wyborze projektu do dofinansowania, negatywnej ocenie. W przypadku negatywnej oceny ww. informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia środka odwoławczego do właściwej instytucji.


[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi

[2]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

[3] jw.