Ważne!

Beneficjencie, podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane ze stosowaniem procedur dotyczących zamówień publicznych są:

  •  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą PZP;
  •  dokument pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwany dalej Wytycznymi.
  •  stosuje się wersję Wytycznych wg daty wszczęcia postępowania - AKTUALNA WERSJA obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2019 r.

Przykłady naruszeń dot. zamówień w projekcie


W związku z powtarzającymi się przypadkami stwierdzania przez DIP naruszeń zasad dokonywania wyboru wykonawców w realizowanych projektach, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przypomina o obowiązku stosowania: "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", w szczególności opisanej w nich „Zasady konkurencyjności” podczas dokonywania zamówień.

Aktualna wersjaWytycznychobowiązuje od dnia 22 sierpnia 2019 r. i jest dostępna m.in. na stronie DIP w zakładce:

 „O programie > Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Ponadto, w razie wszelkich wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów ww. dokumentu, DIP zachęca do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału Kontroli DIP.

 Równocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie zostanie opublikowane zestawienie najczęściej występujących, dotychczas stwierdzonych nieprawidłowości związanych z dokonywaniem zamówień w projektach dofinansowanych w ramach RPO WD 2014-2020.


Załączniki środowiskowe

Często zadawane pytania - załączniki środowiskowe


konkurs 1.3 A,B - Rozwój przedsiębiorczości

Często zadawane pytania - 1.3 A,B


konkurs 1.5 A - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Rzemieślnicy)

Często zadawane pytania - konkurs 1.5 A (Rzemieślnicy)


konkurs 3.1 A - Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Często zadawane pytania - 3.1 A


konkurs 3.2 A,B,C - Efektywność energetyczna w MŚP

Często zadawane pytania - 3.2 A,B,C

 


 konkurs 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

Często zadawane pytania- część 1

Często zadawane pytania- część 2


konkurs 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R (372/19)

Często zadawane pytania – 1.2 A

 


 

Konkurs 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (420/21)

 

Często zadawane pytania i odpowiedzi - 1.5 D