W tym dziale znajdziesz publikacje, poradniki oraz prezentacje związane z Funduszami Europejskimi oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - aktualizacja z 21.07.2017 r. 

Wersje archiwalne

Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne, a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

 

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 – Lipiec 2017 r.

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - aktualizacja grudzień 2016

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja I nieaktualna

 

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 określa, w jaki sposób skonstruujesz i będziesz stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

 

Publikacja dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Publikacja wydana na podstawie dokumentu zaakceptowanego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku i przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 21 stycznia 2015 roku.

 

Fundusze Europejskie w Polsce nr 37

Biuletyn informacyjny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

 

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania

Stosowanie czytelnego i zrozumiałego języka to w okresie 2014-2020 jeden z priorytetów w komunikacji z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami Funduszy Europejskich. Poradnik wskazuje, w jaki sposób można uprościć teksty towarzyszące wyborowi projektów do dofinansowania oraz motywuje do prostego pisania. Autorzy podręcznika są związani z Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz są członkami interdyscyplinarnej grupy badawczej Logios Research.

 

Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych

Dokument zawiera porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

 

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.7 - 15.01.2020 r. 

Wersje archiwalne 

Beneficjentów, którzy zawarli z DIP umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) obowiązuje wzór wniosku o płatność opracowany przez ministra ds. rozwoju i zamieszczony w SL2014. Wzór bazuje na treści załącznika nr 1 do „Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”. Aby ułatwić Beneficjentom pracę w SL2014, Ministerstwo Rozwoju opracowało podręcznik, którego celem jest przybliżenie funkcjonalności Systemu. Natomiast IP RPO WD dokonała uzupełnienia zapisów, dostosowując tym samym jego treść do zasad obowiązujących projekty dofinansowane z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

 

Poradnik "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami"

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.