Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena formalna
Status:
  • Zakończone

W dniu 14.11.2018r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową ze względu na późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach, rozstrzygnięcie danego naboru.

Wydłużenie możliwości składania wniosków o płatność końcową dotyczy projektów realizowanych w ramach naboru:

RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 7 stycznia 2019r.

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową wprost odpowiada przedłużeniu oceny wniosków poza pierwotnie wskazany w Regulaminie konkursu okres.

Przesunięcie terminu złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborze, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Beneficjenta.

Wyniki ocen:

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (07.04.2017)

Wszystkie projekty na powyższej liście zostały rekomendowane do dofinansowania.

Informacja o składzie KOP

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (15.03.2017) - lista nieaktualna

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (12.09.2017)

 

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (15.03.2017) - lista nieaktualna

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (12.09.2017)

 


Komunikat z dnia 28.02.2017r.

Informujemy, o wydłużeniu terminu na ocenę formalną w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” nabory RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 oraz RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16, których nabór zakończył się 30.11.2016r.

W związku z dużą ilością wniosków złożonych w ww. naborach, okresem ferii zimowych oraz związanym z tym urlopami pracowników zaangażowanych w ocenę przedmiotowych naborów i licznymi prośbami wnioskodawców dot. wydłużenia terminu na złożenie korekt/uzupełnień do oceny formalnej, wydłuża się termin oceny formalnej dla całego konkursu do dnia 15.03.2017 r.


Informujemy, o wydłużeniu terminu na ocenę formalną w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” nabory RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 oraz RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16, których nabór zakończył się 30.11.2016r.


W związku z dużym obciążeniem oceną formalną i merytoryczną wniosków złożonych w innych działaniach oraz ze względu na ograniczenia kadrowe, wydłuża się termin oceny formalnej dla całego konkursu do dnia 28.02.2017 r.

 

Komunikat z dnia 08.11.2016r. - dotyczy aktualizacji instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Komunikat z dnia 27.10.2016r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzje o wydłużeniu następujących naborów:

W ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”:

Schematu 1.5.A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

Schematu 1.5.A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Do 30 listopada 2016r .

Zmiana terminu jest odpowiedzią na spływające do DIP prośby potencjalnych Wnioskodawców o przesunięciu zakończenia naborów.

W związku z powyższym zmianie uległa następująca dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru): regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie.

Jednocześnie informujemy, że została dokonana aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Komunikat z dnia 24.10.2016r.

Informujemy, że istnieje już możliwość wypełniania wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków o dofinansowanie.

Generator wniosków o dofinansowanie EFRR dostępny na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl.

 

 

RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5

„Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1

„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata

Termin naboru ( składania wniosków):

od godz. 8.00 31.10.2016r. do godz.15.00 30.11.2016r.

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

• innowacja produktowa -oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

• innowacja procesowa-oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-,wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488)

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom, prowadzącym działalność krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia konkursu oraz prowadzącym działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 2 276 320 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3436 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.08.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 9 887 423,55 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków na konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP czy w przypadku realizacji projektów na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej chcą korzystać z puli środków na konkurs ogłaszany przez ZIT AW.

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu

 

IV. Zasady finansowania projektu

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 000 PLN

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP) zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 26.09 2016 r.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 – 2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).

W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla beneficjentów do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014 r. lecz zakup gruntów wyłączony jest z kwalifikowalności wydatków.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00 dnia 30.11.2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 30.11.2016 r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny,

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5A można kierować poprzez:

- e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 71 776 58 12, 71 776 58 13

- lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Ogłoszenie o konkursie - 1.5.1 A

Ogłoszenie o konkursie - 1.5.1 A - aktualizacja 27.10.16 r. 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej - 1.5.1 A

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (Mikroprzedsiębiorstwa do 2 lat) - aktualizacja 27.10.2016 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (Mikroprzedsiębiorstwa do 2 lat) - aktualizacja 08.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników - aktualizacja 08.11.2016 r.

Regulamin konkursu - 1.5.1 A

Regulamin konkursu - 1.5.1 A - aktualizacja 27.10.2016 r.

     Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie  - 1.5.1 A

2) Kryteria wyboru projektów - 1.5.1 A

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 1.5.1 A

      Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

4) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 załącznik do Regulaminu pn. „Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych” nie obowiązuje dla zamówień wszczętych od dnia 14.10.2016r.

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link