Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena formalna
Status:
  • Zakończone

W dniu 14.11.2018r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową ze względu na późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach, rozstrzygnięcie danego naboru.

Wydłużenie możliwości składania wniosków o płatność końcową dotyczy projektów realizowanych w ramach naboru:

RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 7 stycznia 2019r.

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową wprost odpowiada przedłużeniu oceny wniosków poza pierwotnie wskazany w Regulaminie konkursu okres.

Przesunięcie terminu złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborze, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Beneficjenta.

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (05.03.2018)

Lista uwzględnia zakończoną, kolejną procedurę odwoławczą.

Dla projektów z pozycji od 1 do 66 przewidziano środki w ramach alokacji przyznanej dla przedmiotowego naboru.

Środki na pozostałe projekty z pozycji od 67 do 107 zostały przyznane decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2017r. oraz zgodnie z Tabelą z wolnymi środkami 2014-2020.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (20.10.2017)

Lista uwzględnia zakończoną procedurę odwoławczą.

Projekty wskazane od pozycji 1 do 85 otrzymają dofinansowanie, w ramach środków z alokacji przyznanej dla przedmiotowego naboru.

Projekty od 86 pozycji do 105, otrzymają środki  przyznane decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2017r.

W związku z powyższym, dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskały w ramach oceny min 29 punktów i znajdują się na pozycja od 1 do 105 listy rankingowej.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (07.04.2017)

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi 12 975 025,00 EUR, co zgodnie z kursem według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozstrzygnięcia konkursu (4,2233), wynosi 54.797.423,08 PLN. Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 210 pozycji, których łączna wartość dofinansowania wynosi 120.626.471,04 PLN, co stanowi 220,13 % przewidzianej na ten konkurs alokacji. W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 81 włącznie otrzymają dofinansowanie. W związku z tym, że alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów, wnioski od pozycji nr 82 do 210, nie są rekomendowane do dofinansowania.

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 07.04.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 07.04.2017)

Aktualizacja w wyniku skierowania 8 projektów z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (15.03.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (15.03.2017)

 


Komunikat z dnia 28.02.2017r.

Informujemy, o wydłużeniu terminu na ocenę formalną w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” nabory RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 oraz RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16, których nabór zakończył się 30.11.2016r.

 

W związku z dużą ilością wniosków złożonych w ww. naborach, okresem ferii zimowych oraz związanym z tym urlopami pracowników zaangażowanych w ocenę przedmiotowych naborów i licznymi prośbami wnioskodawców dot. wydłużenia terminu na złożenie korekt/uzupełnień do oceny formalnej, wydłuża się termin oceny formalnej dla całego konkursu do dnia 15.03.2017 r.

 


Informujemy, o wydłużeniu terminu na ocenę formalną w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” nabory RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 oraz RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16, których nabór zakończył się 30.11.2016r.


W związku z dużym obciążeniem oceną formalną i merytoryczną wniosków złożonych w innych działaniach oraz ze względu na ograniczenia kadrowe, wydłuża się termin oceny formalnej dla całego konkursu do dnia 28.02.2017 r.

 

Komunikat z dnia 08.11.2016r. - dotyczy aktualizacji instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Komunikat z dnia 27.10.2016r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzje o wydłużeniu następujących naborów:

W ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”:

Schematu 1.5.A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

Schematu 1.5.A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Do 30 listopada 2016r .

Zmiana terminu jest odpowiedzią na spływające do DIP prośby potencjalnych Wnioskodawców o przesunięciu zakończenia naborów.

W związku z powyższym zmianie uległa następująca dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru): regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie.

Jednocześnie informujemy, że została dokonana aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Komunikat z dnia 24.10.2016r.

Informujemy, że istnieje już możliwość wypełniania wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków o dofinansowanie.

Generator wniosków o dofinansowanie EFRR dostępny na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl.

 

 

RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5
„Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1
„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Termin naboru ( składania wniosków):
od godz. 8.00 31.10.2016r. do godz.15.00 30.11.2016r.

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:
- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

• innowacja produktowa -oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
• innowacja procesowa- oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni
ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:
- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:
1. MŚP
2. zgrupowania i partnerstwa MŚP
Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą spełniającą kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

Mikroprzedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ww. typów beneficjentów muszą prowadzić działalność gospodarczą ponad dwa lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia wniosku w ramach konkursu i od dnia ogłoszenia naboru). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

Ważne!
Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej) reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący.
W ramach ww. typów beneficjentów wsparcie udzielane będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 12 975 025 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3436 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.08.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 56 358 318,59 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków na konkurs horyzontalny ogłaszany przez DIP czy w przypadku realizacji projektów na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej chcą korzystać z puli środków na konkurs ogłaszany przez ZIT AW.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SZOOP) zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 26.09.2016 r.

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN
- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 4 000 000 PLN

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014 – 2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2).
W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:
a) dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.
Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpoczynać się od 1 stycznia 2014r. zakup gruntów wyłączony jest z kwalifikowalności wydatków

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 31 grudnia 2018 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00 dnia 30.11.2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.
Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 30.11.2016 r.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny,

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez DIP. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A można kierować poprzez:

- e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 71 776 58 12, 71 776 58 13

- lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

 

Ogłoszenie o konkursie - 1.5.1 A

Ogłoszenie o konkursie - 1.5.1 A - aktualizacja 27.10.16 r. 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej - 1.5.1 A

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) - aktualizacja 27.10.2016 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) - aktualizacja 08.11.2016 r.

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników - aktualizacja 08.11.2016 r.

Regulamin konkursu - 1.5.1 A

Regulamin konkursu - 1.5.1 A - aktualizacja 27.10.2016 r.

     Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie  - 1.5.1 A

2) Kryteria wyboru projektów - 1.5.1 A

3) Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 1.5.1 A

      Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych

Załącznik nr 5 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 6 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 7 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

4) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 załącznik do Regulaminu pn. „Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych” nie obowiązuje dla zamówień wszczętych od dnia 14.10.2016r.

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link

 

gOKBaURwILXt5sld9Ttk