Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena formalna
Status:
  • Zakończone

Wyniki ocen:

Aktualizacja - Lista projektów które spełniły kryteria wyboru projektów - 16.07.2018

Ocena merytoryczna:

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja 21.06.2018)Lista po procedurze odwoławczej

 

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (18.05.2018)Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (19.03.2018) Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Tabel dotyczących wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 na marzec 2018 r. wniosek nr RPDS.03.03.03-02-0044/16 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu „Termomodernizacja budynku przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu” zostaje rekomendowany do dofinansowania.

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (09.11.2017)Aktualizacja  listy nastąpiła w wyniku decyzji Instytucji Zarządzającej wskazanej w rozstrzygnięciu protestu dla projektu nr RPDS.03.03.03-02-0046/16, w wyniku czego przedmiotowy projekty został wybrany do dofinansowania.

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (16.08.2017)

Wyniki oceny merytorycznej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (24.04.2017)

W ramach przedmiotowego konkursu alokacja wynosi: równowartość 12 918 039,99 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN).

Lista projektów ocenionych pozytywnie zawiera 19 pozycji projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 15 917 168,76 PLN, co stanowi 123,22 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

W związku z powyższym projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru do pozycji 9 włącznie otrzymają dofinansowanie, których łączna wartość dofinansowania wynosi: 12 330 073,44 PLN., ponieważ alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Liście projektów ocenionych pozytywnie.

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (aktualizacja 24.07.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 24.07.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (16.03.2017)

Wyniki oceny formalnej - lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (16.03.2017)

 

Ocena zgodności ze strategią ZIT AJ:

Wyniki oceny zgodności ze strategią ZIT AJ (19.01.2017)

 

Ocena techniczna:

Wyniki oceny technicznej

 


Wydłużenie terminu na weryfikację techniczną w ramach Działania 3.3 B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, których nabór zakończył się 13.10.2016r. W związku z dużym obciążeniem oceną formalną i merytoryczną wniosków złożonych w innych działaniach oraz ze względu na braki kadrowe, zdecydowano o wydłużeniu terminu pierwszej weryfikacji technicznej naboru do dnia 10.11.2016 r.

 

RPDS.03.03.03-IZ.00-02-149/16

 

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z konkursem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław

oraz

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
Wrocław 53-611

oraz

ZIT AJ
ul. Okrzei 10
58-500 Jelenia Góra

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WD - http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-3-3-3-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aj-2/

 

„Komunikat Instytucji Organizującej Konkurs w sprawie zmiany brzmienia „Kryteriów oceny zgodności projektów ze strategią ZIT AJ”

 

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie 3.3.3 B – ZIT AJ

Regulamin konkursów 3.3 B
Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru 3.3 B

    Poziom zamoźności Gminy - wskaźnik G

Załącznik nr 2 do regulaminu – Lista wskaźników 3.3 B

Strategia ZIT AJ

 

Wykaz informacji wraz z załącznikami do wniosku:

Deklaracja Natura 2000
Deklaracja RDW

Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie
Oświadczenie – pp_de_minimis

Oświadczenie – analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT dla Partnera
Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt
Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy

Szerokie pełnomocnictwo – ECR

UOKiK – Pomoc publiczna – Informacja dodatkowa

Wkład niepieniężny z pp i bez pp
Wkład niepieniężny z pp
Wkład niepieniężny bez pp

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 w zakresie EFRR

Załącznik nr 3 do uchwały – wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Harmonogram płatności z opisem wypełnienia
Załącznik nr 4 do umowy – Wykaz dokumentów
    1 Zestawienie składników wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1a Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1b Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1c Oświadczenie dot US – do załącznika nr 4
    1d Oświadczenie dot ZUS – do załącznika nr 4
    2 Oświadczenie beneficjenta – do załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do umowy – obowiązki info promo
Załącznik nr 6 do umowy – wykaz osób
Załącznik nr 7 do umowy – zakres danych

Załącznik nr 4 do uchwały – wzór decyzji
Załącznik nr 3 do decyzji – Harmonogram płatności z opisem wypełnienia
Załącznik nr 4 do decyzji – Wykaz dokumentów
    1 Zestawienie składników wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1a Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1b Składniki wynagrodzenia – do załącznika nr 4
    1c Oświadczenie dot US – do załącznika nr 4
    1d Oświadczenie dot ZUS – do załącznika nr 4
    2 Oświadczenie beneficjenta – do załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do decyzji – obowiązki info promo
Załącznik nr 6 do decyzji – wykaz osób
Załącznik nr 7 do decyzji – zakres danych

 

Materiały dodatkowe:

ESCO i kontrakting

Podrecznik – Sektor publiczny