Wiadomości

 

 

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa

RPDS.01.04.01-IP.01-02-217/16

 

 

Zgodnie z §8 pkt 19 i 20 oraz §4 pkt 9 ppkt 2 Regulaminu Komisji Oceny Projektów, informujemy o wydłużeniu terminu na dokonanie oceny merytorycznej wniosków w ramach ww. schematu do dnia 31.08.2017 r. 

 

Wydłużenie terminu spowodowane jest bardzo dużą ilością ocenianych wniosków złożonych w tym samym czasie, w ramach kilku naborów.