Wiadomości

 

 

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.2
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”

Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

RPDS.01.04.01-IP.01-02-216/16

 

 

Zgodnie z §8 pkt 19 i 20 oraz §4 pkt 9 ppkt 2 Regulaminu Komisji Oceny Projektów, informujemy o wydłużeniu terminu na dokonanie oceny merytorycznej wniosków w ramach ww. schematu do dnia 31.08.2017 r. 

 

Wydłużenie terminu spowodowane jest bardzo dużą ilością ocenianych wniosków złożonych w tym samym czasie, w ramach kilku naborów.