Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Zakończone

Wyniki rozstrzygające w konkursie 1.3.2 schemat A i B (nabór 299):

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru 1.3. A

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru 1.3. B

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru 1.3. B (aktualizacja 26.03.2019)

Lista projektów ktore spełniły kryteria wyboru 1.3.B (aktualizacja 04.07.2019)

Lista projektów ktore spełniły kryteria wyboru 1.3.B (aktualizacja 04.09.2019)

Informacja o składzie KOP 1.3 schemat A i B 299_18 ZIT WrOF

 

Wyniki oceny merytorycznej w konkursie 1.3.2 schemat B (nabór 299)

Lista projektów które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.3. B

Aktualizacja zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WD 2014-2020, zatwierdzono do dofinansowania kolejny wniosek znajdujący się na liście projektów które spełniły kryteria oceny merytorycznej.

Lista projektów które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.3. B

 

 

Wyniki oceny merytorycznej w konkursie 1.3.2 schemat A (nabór 299)

Lista projektów które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.3. A

 

Wyniki oceny formalnej w konkursie 1.3.2 schemat A i B (nabór 299):

Lista projektów które spełniły kryteria oceny formalnej 1.3. A

Lista projektów które spełniły kryteria oceny formalnej 1.3. B

Lista projektów które nie spełniły kryteriów oceny formalnej 1.3. B

 

Komunikat

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 

w ramach naboru nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18 Schemat :

1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych  
1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

zostaje wydłużony do dnia 21 grudnia 2018r.


Komunikat

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 

w ramach naboru nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18 Schemat :

1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych  
1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2018r.


Komunikat

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję

o wydłużeniu terminu naboru wniosków dla tego konkursu do godz. 15.00 dnia 10.09.2018r.

 


Komunikat

Informacja dla wnioskodawców do schematu 1.3.B – wyjaśnienie do kryterium „Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych”

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców do schematu 1.3.B wątpliwościami, które dotyczą sposobu oceny wniosku w ramach obligatoryjnego kryterium specyficznego oceny merytorycznej „Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych”, prosimy o zapoznanie się z poniższym wyjaśnieniem.

Zgodnie z definicją tego kryterium przez współfinansowanie prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej). Dotacja ze środków publicznych nie będzie uznawana za źródło prywatne.

Środki publiczne są zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych, jednak ustawa ta wszystkie środki jednostek sektora finansów publicznych kwalifikuje jako środki publiczne. Podejście takie uniemożliwiałoby jednak ww. podmiotom korzystanie z pomocy publicznej, ponieważ w projektach objętych pomocą publiczną wkład własny beneficjenta musi być pozbawiony znamion środków publicznych.

Wobec powyższego, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, przychody podmiotów sektora finansów publicznych mogą stanowić wkład własny na gruncie pomocy publicznej, jeśli mają charakter gospodarczy. Oznacza to, że przychód osiągany przez jednostkę sektor finansów publicznych z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów pomocy publicznej, polegającej na oferowaniu usług bądź towarów na rynku, może stanowić wkład własny do projektów objętych pomocą publiczną. Za wkład własny mogą być więc uznane takie dochody, jak np.: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku gminy, spadki i darowizny na rzecz gminy czy też odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Źródłem finansowania spełniającym ww. warunki jest także kredyt komercyjny.

W kryterium „Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych” minimalną wartość współfinansowania ze źródeł prywatnych ustalono na 5 %, jednak ze względu na całkowite objęcie projektów w 1.3.B pomocą publiczną wymóg finansowania ze źródeł pozbawionych znamion środków publicznych dotyczy całości wkładu własnego.


RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której Zarząd Województwa Dolnośląskiego

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

oraz

GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

w ramach współpracy pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.2

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Schemat 1.3 A 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Schemat 1.3 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Termin naboru (składania wniosków):

 

od godz. 8.00 dnia 02.07.2018 r. do godz. 15.00 dnia  10.09.2018r.

 

I.  Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY W DWÓCH SCHEMATACH: 1.3 A i 1.3 B[1] , 

Nie ma możliwości łączenia typów projektów  z obu schematów w jednym projekcie (wniosku).

 

Schemat 1.3 A - Przygotowanie terenów inwestycyjnych[2] :

 

W zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:

-  uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana ziemi);

-  kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu[3(np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacyjną deszczową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media).

-  budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);

-  zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu);

-  budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej[4(wyłącznie jako uzupełniający element projektu) – niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;

-  działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją).

 

Tereny objęte projektem muszą być przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową (zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu[5][6]), z wyłączeniem możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych[7]i wielkopowierzchniowych sklepów (powyżej 400 m2).

 

Projekty mogą dotyczyć tworzenia nowej strefy inwestycyjnej lub poszerzania / rozbudowy strefy już istniejącej poprzez przyłączenie do niej innych działek.

Dopuszcza się projekty dotyczące terenów inwestycyjnych obejmujących przylegające do siebie działki, działki sąsiadujące (np. przedzielone drogą) lub terenów obejmujących działki rozproszone, zlokalizowane w kilku miejscach gminy.

Wnioskodawca jest zobowiązany – ze środków własnych lub w ramach projektu komplementarnego finansowanego ze środków EFRR[8] – zapewnić właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych (tj. zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną włączającą teren w istniejącą sieć transportową – drogową lub kolejową).

Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni o podobnych parametrach na terenie danej gminy został wyczerpany.

 

 

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty realizowane na nieużytkach[9], terenach zdegradowanych[10], terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych;
 • projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na wykazie IZ RPO WD (projekt powinien być uwzględniony na liście B w programie rewitalizacji  obowiązującym na dzień składania wniosku o dofinansowanie i ujętym w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD);
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):

 

-budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

 

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
 • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
 • wnioskodawca dysponuje strategią / planem wykorzystania infrastruktury;
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/ jest na wyczerpaniu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

pt. Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, należą:

 

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna

- żywność wysokiej jakości

- surowce naturalne i wtórne

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

 

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości, poprawiające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw;
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

 

-----------------------------------------------------------

W zakresie schematu 1.3.A i 1.3.B:

 

Rezultatem bezpośrednim projektów będzie odpowiednio:

 

 

-        liczba małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartej infrastrukturze (schemat 1.3.B)

lub

-        poziom obłożenia terenów inwestycyjnych (schemat 1.3.A)

oraz

-        liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP.

Rezultaty bezpośrednie będą wskazane w umowie o dofinansowanie projektu.

Wykorzystanie powstałej infrastruktury przez dużego przedsiębiorcę będzie skutkowało – zgodnie z zasadą proporcjonalności – odpowiednim zwrotem środków na koniec okresu trwałości projektu.

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015. poz. 1208), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015. poz. 488), zwane dalej rozporządzeniem de minimis.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną:

- infrastruktura jest udostępniana zainteresowanym użytkowników w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady; cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej;

- wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień;

- wsparcie nie może być udzielane na infrastrukturę specjalną (dedykowaną), czyli infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

 II.  Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

W zakresie projektów typu 1.3 A:

•             jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

•             jednostki organizacyjne jst;

•             specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

•             instytucje otoczenia biznesu (IOB).

W zakresie projektów typu 1.3 B:

•             jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

•             jednostki organizacyjne jst;

•             specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

•             instytucje otoczenia biznesu (IOB);

•             uczelnie/szkoły wyższe;

•             lokalne grupy działania (LGD).

 

III.  Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:

W ramach Schematu 1.3 A3 268 773,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2161PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 27.04.2018 r.) alokacja w PLN wynosi 13 781 473,85 PLN.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:

ramach Schematu 1.3 B - 4 784 461,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2161PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 27.04.2018 r.) alokacja w PLN wynosi 20 171 766,02 PLN.

 

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

 

IV.  Zasady finansowania projektu

 

Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B

 

Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

- Schemat 1.3 A – 10 mln PLN

- Schemat 1.3 B – 20 mln PLN

 

Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B

Miejsce realizacji projektu: 

zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

 

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach tego konkursu musi być realizowany w granicach administracyjnych ZIT WrOF.

 

V.  Poziom dofinansowania projektów

Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B

Kwota pomocy przyznana będzie zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną.

 

 - Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne [12].

 

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante.

„Zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji [14].

Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.

Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. 2008. 14. 6) [15].

 

- Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis.

Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia:

1)            wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,

2)            wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,

3)            wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu,

4)        działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa do 5% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie

 

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną.

 

 

IV. Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 maja 2021r.

 

Końcem okresu kwalifikowalności wydatków jest 31.12.2023 r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie.

 

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

 

VII.Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 02.07.2018 r. do godz. 15.00 dnia 10.09.2018 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 10 września 2018 r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)  załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.2

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Schemat 1.3 A

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

lub

Schemat 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 1. VIII.Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 1. IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej oraz oceny strategicznej ZIT wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetowej ZIT WrOF (www.zitwrof.p) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/y projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2019 r.

 

X.Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460)

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu

 

XI.Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.3, Podziałania 1.3.2, Schematu 1.3 A i Schematu 1.3 B znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.p

oraz

na na stronie ZIT WrOF:  www.zitwrof.pl

 

XII.  Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP oraz Gmina Wrocław

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.3, Podziałania 1.3.2, Schematu 1.3 A i Schematu 1.3 B można kierować poprzez:

-    E – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-    Bezpośrednio w siedzibie:

-   

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT WrOF (wyłącznie w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

-    E-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    Telefonu: 664-151-658

-    Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami

ul. Komuny Paryskiej 39-41

50-451 Wrocław

 

UWAGA!

Informujemy, że Biuro ZIT WrOF nie funkcjonuje już w strukturach Wydziału Zarządzania Funduszami.

W związku z tym zapytania w zakresie Strategii ZIT WrOF można kierować do:

Urząd Miejski Wrocławia 
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
ul. Komuny Paryskiej 39-41 
50-451 Wrocław

Adres siedziby, e-mail oraz numer telefonu nie uległy zmianie. 

 


Aktualizacja Regulaminu konkursu i Ogłoszenia 1.3.2 AB ze względu na:

a)      Wydłużenie terminu zakończenia naboru do dnia 10.09.2018 r.

b)      Przesunięcie, ze względu na wydłużenie naboru, orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na styczeń 2019 r.

c)      Dodanie zapisu dotyczącego ostatecznego złożenia  wniosku końcowego o płatność.

oraz zmianę instrukcji w naborze 1.3.2 AB ze względu na zmianę Regulaminu.

 

Ogłoszenie o konkursie - 16.07.2018
Ogłoszenie o konkursie

Instrukcja wypełniania wniosku o dof. - 16.07.2018
Intrukcja wypełniania wniosku o dof.

załącznik nr 1 do instrukcji - Lista Wskaźników

 Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - 16.07.2018

Regulamin konkursu

załącznik nr 1 - Wzór wniosku

załącznik nr 2 - Kryteria wyboru projektu

załącznik nr 3 - umowa o dof. projektu

- wykaz zmian do umowy

- harmonogram platności

 

- wykaz załączników do wniosku o płatność

- zestawienie skł. wynagrodzenia

- składniki wynagrodzenia

- oświadczenie dot. US

- oświadczenie dot. ZUS

- oświadczenia Beneficjenta

 

- obowiązki informacyjno-promocyjne

- wykaz osób do SL2014

- powierzenie danych osobowych

- klasyfikacja budżetowa projektu

- zasady kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR

 

załącznik nr 4 - Wykaz załączników do wniosku

załącznik nr 5 - Lista sprawdzająca

załącznik nr 6 - Wykaz dokumentów do umowy

 

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie :

Analiza Finansowa

Analiza Finansowa - przykład dla_Projektu_dla_którego_obliczono_dofinansowanie_za_pomocą_luki_finansowej

Analiza Finansowa - przykład_dla_Projektu_dla_którego_zastosowano_zryczałtowaną_stawkę

Analiza Finansowa - przykład_dla_Projektu_objętego_pomocą_publiczną

Analiza Finansowa - przykład_dla_Projektu_realizowanego_w_formule_PPP

Deklaracja Natura 2000

Formularz pomocy de minimis

Formularz innej pomocy niż de minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT - dla Wnioskodawcy

Oświadczenie VAT - dla partnera projektu

Oświadczenie VAT - dla podmiotu realizaującego projekt

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Szerokie pelnomocnictwo

Wyliczenia kwoty pomocy zgodnie z art 56Wzór promesy leasingowej

Wzór promesy kredytowej

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Oświadczenia o osiągnięciu rezultatów bezpośrednich projektu - schemat 1.3 A

Oświadczenia o osiągnięciu rezultatów bezpośrednich projektu - schemat 1.3 B

 

Wzory niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie:

zasady kwalifikowalności

pouczenie instytucji

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

Oświadcenie o niekaralności osoby fizycznej

Oświadczenie o niekaralności

Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MSP

Formularz identyfikacji finansowej

Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu de minimis

Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

Deklaracja Natura 2000

Harmonogram realizacji zamówień

Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

Klasyfikacja budżetowa projektu

Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach projektu dofinansowanego z RPO WD

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych do umowy

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa


[1] Nie ma możliwości składania tego samego wniosku o dofinansowanie w obu schematach.

[2] Poprzez tereny inwestycyjne rozumie się wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne).

[3]  Zgodnie z definicją „uzbrojenia terenu” zawartą w art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.): przez „uzbrojenie terenu” należy rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych) (Dz.U. z 1997 r, Nr 115 poz. 741, z późn. zm.).

[4]  Zgodnie z definicją dróg wewnętrznych zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r.  poz. 1440, z późn. zm.): Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

[5]  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  2017 poz. 1073 z późn.zm.).

[6]  W sytuacji, gdy teren nie został jeszcze ujęty w planie, dopuszcza się przedstawienie przez wnioskodawcę uchwały gminy o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

[7] Przez „obiekty mieszkaniowe” należy rozumieć budynki mieszkalne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (czyli budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki mieszkalne jednorodzinne). Wyłączeniu nie podlegają budynki zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu ww. rozporządzenia), jeśli służą prowadzeniu działalności gospodarczej MŚP.

[8]  Projekty obejmujące budowę/przebudowę/modernizację dróg lokalnych w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych są możliwe do realizacji w ramach działania 6.3 RPO WD, schemat 6.3.C, na warunkach tam określonych.

[9]  Za nieużytek uznaje się obszar zaklasyfikowany do takiej kategorii w ewidencji gruntów i budynków.

[10]  Za tereny zdegradowane uznaje się obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

[11] Rzeczowe aktywa trwałe oznaczają aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie (zgodnie z art. 2 pkt. 29 rozporządzenia nr 651/2014).

[12]  Wartości niematerialne i prawne oznaczają aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna (zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 651/2014).

[13]  Należy przez to rozumieć okres amortyzacji zgodny z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330)

[14]  Art. 2 pkt. 39 rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

[15]  Wartość stopy bazowej do określenia stopy dyskontowej została opublikowana w Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 kwietnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2018/C 96/04)) – 14.3.2018, C 96/5). Na dzień ogłoszenia konkursu stopa dyskontowa wynosi 1,85. Jeżeli wartość ta ulegnie zmianie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, Beneficjenci zobligowani są do korekty wyliczenia kwoty pomocy.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08-05-2018r.