Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Nabór wniosków
Status:
 • Zakończone

 

Wyniki ocen:

 

ocena formalna:

lista projektów, które spełniły kryteriów oceny formalnej (08.08.18r.)

Informacja o składzie KOP

  

ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.2.1A
Aktualizacja: Zgodnie z decyzją ZWD z dnia 25.09.2018 r. wszystkie projekty znajdujące się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru są rekomendowane do dofinansowania na łączna wartość  dofinansowania: 18 488 260,87 PLN

 

lista projektów, które spełniły kryteriów oceny merytorycznej (10.09.18r.)

„W  związku z tym, że alokacja przewidziana na konkurs nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, projekty które otrzymały mniej niż 22,00 punktów nie są rekomendowane do dofinansowania.”

 

 


RPDS.01.02.01-IP.01-02-292/18

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

 

Oś priorytetowa 1

Przedsiębiorstwa i innowacje

 

Działanie 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

 

Poddziałanie 1.2.1

„Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”

Schemat 1.2 D

Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 4.04.2018 r. do godz. 15.00 dnia 30.05.2018r.

 

 1. I.Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.2 Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Schemat 1.2 D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB.

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY dotyczące infrastruktury niezbędnej dla świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw – wraz z wyposażeniem.

Przez infrastrukturę badawczo-rozwojową (infrastrukturę B+R) rozumie się pomieszczenia, aparaturę naukowo-badawcząstanowią uzupełnienie istniejących zasobów,

-        są niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych (specjalistycznych),

-        są uwarunkowane zapotrzebowaniem firm na stworzenie tej infrastruktury,

-        umożliwią redukcję kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem/utworzeniem podobnej infrastruktury, inkubacji przedsiębiorstw i dalszego prowadzenia prac B+R.

Ze wsparcia wyłączone są wydatki na infrastrukturę administracyjną (np. o charakterze biurowym).

 

Wnioskodawca zobowiązany jest:

1) wykazać, że infrastruktura B+R wytworzona w ramach projektu znajdzie zastosowanie do badań istotnych dla branż wpisujących się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu, wymienionych w „Ramach strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska” (załącznik do RSI).

RSI – Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD), przyjęta uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.)

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska – załącznik do RSI, przyjęty uchwałą nr 1063/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020” po dokonaniu aktualizacji i przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

2) przedstawić – jako załącznik do wniosku – opisową analizę zapotrzebowania przedsiębiorstw na infrastrukturę objętą projektem, uzasadniającą realizację projektu. Analiza powinna wynikać z aktualnych (do roku wstecz od złożenia wniosku o dofinansowanie) ankiet i/lub pisemnych wywiadów przeprowadzonych wśród przedsiębiorców i/lub listów intencyjnych zobowiązujących przedsiębiorców do korzystania z infrastruktury objętej projektem.

Powyższa analiza powinna:

 1. udowodnić, że infrastruktura B+R wytworzona w wyniku projektu stanowi racjonalne uzupełnienie istniejących zasobów infrastrukturalnych tego rodzaju, które są udostępniane MŚP;
 2. potwierdzić, że realizacja projektu przyczyni się do redukcji kosztów związanych z zakupem/utworzeniem podobnej infrastruktury w przedsiębiorstwach oraz umożliwi inkubację przedsiębiorstw i dalsze prowadzenie przez nie prac B+R;
 3. wykazać, jakie specjalistyczne usługi o charakterze proinnowacyjnym będą świadczone na rzecz przedsiębiorstw z wykorzystaniem infrastruktury B+R objętej projektem (powiązanie planowanej infrastruktury B+R z kierunkami badań).

Specjalistyczna usługa proinnowacyjna – usługa mająca na celu wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu mikro i nanoelektronika.

 • materiały zaawansowane,
 • biotechnologia przemysłowa,
 • fotonika,
 • nanotechnologia,
 • zaawansowane systemy wytwarzania.

- projekty, w których zostanie zapewniony dostęp do personelu badawczego, przygotowanego do obsługi MŚP w związku z infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji projektu (zgodnie z kryterium specyficznym oceny merytorycznej nr 5 „Personel badawczy”).

Kryterium oceniane będzie na podstawie oświadczenia personelu badawczego o współpracy w ramach danego projektu na stanowisku związanym z powstałą infrastrukturą i w dziedzinie związanej z rodzajem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

Personel badawczy – pracownicy posiadający wykształcenie kierunkowe o stopniu co najmniej magistra w dziedzinie związanej z rodzajem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

 

UWAGA:

1) Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego.

2) Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015. poz. 1208), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną

oraz jeśli Wnioskodawca skorzysta z pomocy de minimis:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015. poz. 488), zwane dalej rozporządzeniem de minimis.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną:

- infrastruktura jest udostępniana zainteresowanym użytkowników w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady; cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej;

- wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień;

- wsparcie nie może być udzielane na infrastrukturę specjalną (dedykowaną), czyli infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb

 

 1. II.Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

•      IOB, w tym organizacje pozarządowe.

Każdy z ww. Wnioskodawców/Beneficjentów, traktowany jest jak przedsiębiorca zgodnie z definicją zawartą w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.

Zgodnie z definicją zawartą w SZOOP RPO WD 2014-2020 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 1. III.Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:

W ramach Schematu 1.2 D - 4 177 293 EURPo przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,1449 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.01.2018 r.) 

 

alokacja w PLN wynosi 17 314 461 PLN.

 

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

 1. IV.Zasady finansowania projektu

 

Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

- 15 mln PLN.

 

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.

 

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

 1. V.Poziom dofinansowania projektów

 

Kwota pomocy przyznana będzie zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną na:

 

- koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe[4].

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

„Zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji[6].

Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.

Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. 2008. 14. 6)

 

Okres realizacji projektu:

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020r.

 

Końcem okresu kwalifikowalności wydatków jest 31.12.2023r.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

 1. VII.Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 4.04.2018 r. do godz. 15.00 dnia 30.05.2018 r.

 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 30 maja 2018r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie   http://snow-dip.dolnyslask.pl w/w terminie.

Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)  załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa –

konkurs horyzontalny

Schemat 1.2 D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 1. VIII.Zasady wyboru projektów

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 1. IX.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 1. X.Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460)

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 1. XI.Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.2, Podziałania 1.2.1, Schematu 1.2 D znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl

 

 1. XII.Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 1.2, Podziałania 1.2.1, Schematu 1.2 D można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

-    E – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-    Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14

-    Bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław


[2] Definicja oparta na opracowaniu Ocena systemu wsparcia instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020. Raport ekspercki dla Ministerstwa Rozwoju, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych, 2 grudnia 2016.

[4] Wartości niematerialne i prawne oznaczają aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna (zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 651/2014).

[6] Art. 2 pkt. 39 rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

[7] Wartość stopy bazowej do określenia stopy dyskontowej została opublikowana w Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 listopada 2017 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2017/C 346/08)) – 14.10.2017, C 346/5). Na dzień ogłoszenia konkursu stopa dyskontowa wynosi 1,83. Jeżeli wartość ta ulegnie zmianie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, Beneficjenci zobligowani są do korekty wyliczenia kwoty pomocy.


Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
zał nr.1 do instrukcji

Ogłoszenie o konkursie 1.2 D

 

Dokumentacja Konkursowa:

Regulamin konkursu 1.2.1 D

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór wniosku o dof. - 1.2 D

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów - 1.2 D

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie - 1.2D

 

wykaz dokumentów do wniosku o platność

zestawienie składek wynagrodzenia

składniki wynagrodzenia

oswiadczenai dot. US

oswiadczenai dot. ZUS

oswiadczenia Beneficjenta

obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjenta

harmonogram płatności

wykaz osób uprawnionych - SL2014

zakres dancyh osobowych powierzonych do przetwarzania 

klasyfikacja budżetowa projektu

zasady kwalifikowalności wydatków w EFRR

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu - wykaz załączników - 1.2 D

Załącznik nr 5 do Regulaminu - lista sprawdzająca zgodnie z art. 43 - 1.2 D

Załącznik nr 6 do Regulaminu - wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie - 1.2 D

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie :

Analiza Finansowa

Analiza Finansowa - przykład dla_Projektu_dla_którego_obliczono_dofinansowanie_za_pomocą_luki_finansowej

Analiza Finansowa - przykład_dla_Projektu_dla_którego_zastosowano_zryczałtowaną_stawkę

Analiza Finansowa - przykład_dla_Projektu_objętego_pomocą_publiczną

Analiza Finansowa - przykład_dla_Projektu_realizowanego_w_formule_PPP

Deklaracja Natura 2000

Formularz pomocy de minimis

Formularz innej pomocy niż de minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie VAT - dla Wnioskodawcy

Oświadczenie VAT - dla partnera projektu

Oświadczenie VAT - dla podmiotu realizaującego projekt

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Szerokie pelnomocnictwo

Wyliczenia kwoty pomocy zgodnie z art 56

Wzór promesy leasingowej

Wzór promesy kredytowej

Załącznik A do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

 

Wzory niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie:

zasady kwalifikowalności

pouczenie instytucji

Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec US

Oświadcenie o niekaralności osoby fizycznej

Oświadczenie o niekaralności

Harmonogram płatności (obowiązuje wraz z klasyfikacją budżetową)

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MSP

Formularz identyfikacji finansowej

Formularz identyfikacji finansowej-obsługa zaliczki

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu pomocy publicznej

Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w Formularzu de minimis

Oświadczenie dot. ubiegania się o środki z innych źródeł

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Partnera projektu dot. kwalifikowalności VAT

Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt dot. VAT

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o prawie do dyspo. nieru. w celu realizacji projektu

Deklaracja Natura 2000

Harmonogram realizacji zamówień

Wykaz osób uprawnionych w ramach SL2014

Wniosek dot. dostępu osoby uprawionej do SL2014

Klasyfikacja budżetowa projektu

Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach projektu dofinansowanego z RPO WD

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych do umowy

Weksel in blanco

Deklaracja wekslowa