Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w dniu 12.10.2017 roku została zawarta umowa nr DIP/52/17 na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla DIP z firmą ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar s.j., 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18b, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000497142