Wiadomości

Szanowni Państwo,

24 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmiany dwóch dokumentów (Regulamin konkursu oraz Ogłoszenie o konkursie) do konkursu 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

 

1. Zmiana zapisów Ogłoszenia i Regulaminu konkursu dotycząca wielkości alokacji na konkurs

 

z:

8 864 855,00EUR

(PLN 40 471 609,02 PLN*, kurs 4,5654 ** na maj 2021 r.)

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

na

18 754 390,00 EUR

(PLN 86 195 176,44 PLN*, kurs 4,5960 ** na styczeń 2022 r.)

* W tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

2. Zmiana zapisów Ogłoszenia i Regulaminu konkursu dotycząca terminu rozstrzygnięcia konkursu

 

z

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2021 r.

 

na

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2022 r.

 

 

3. Dodanie do Ogłoszenia i Regulaminu konkursu zapisów dot. REACT-EU

 

Uzasadnienie:

Instrument REACT-EU zapewnia dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Wprowadzenie zapisów dotyczących ww. instrumentu wprowadza się na wypadek otrzymania przez region dodatkowych środków z drugiej transzy REACT UE na ten cel i pozwoli na dofinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach konkursu nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 ze środków przeznaczonych w ramach REACT-EU, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU). 

 

 

Zaktualizowane dokumenty znajdują się na stronie dedykowanej 1.5 D