Wiadomości

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala wartość zamówienia z należytą starannością. Należyta staranność polega na działaniu, które świadczy o tym, że ktoś zrobił wszystko, aby oszacować wartość swojego zamówienia jak najstaranniej, z wykorzystaniem niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Ponadto szacowanie wartości zamówienia musi być udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu, tzn. Zamawiający musi posiadać dokumenty potwierdzające, że dokonał szacowania w sposób poprawny, z należytą starannością, a tym samym dokonał właściwego wyboru trybu postępowania.

Niewystarczające udokumentowanie szacowania wartości zamówienia, może skutkować nałożeniem korekty finansowej. Nieprawidłowości, jaką jest niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia, której stawka procentowa, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, odpowiada korekta finansowa w wysokości 25%.

Tym samym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przypomina Beneficjentom/Partnerom (Zamawiającym) o ścisłym stosowaniu wymogów dyrektyw UE i prawa krajowego w zakresie szacowania wartości zamówienia, w tym o prowadzeniu przejrzystej ścieżki audytu, w razie potrzeby wraz z notami wyjaśniającymi do dokumentów roboczych, zwłaszcza w przypadkach, gdy przy szacowaniu ceny zamówienia uwzględniane są różne składniki.