Wiadomości

29 grudnia 2021 r. Uchwałą nr 4748/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:

Uchwała SzOOP 4748/VI/21 - 29.12.2021

SzOOP RPO WD 2014-2020 v 74 - 29.12.2021
Wykaz zmian SzOOP v 74 - 29.12.2021
Załącznik SzOOP nr 1 Tabela transpozycji Pl na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SzOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik SzOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014 -2020
Załącznik SzOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej
Załącznik SzOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik SzOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji
Załącznik SzOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR
Załącznik SzOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów
Załącznik SzOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

Więcej w linku: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Archiwalne wersje SzOOP RPO WD 2014-2020