Wiadomości

Poniżej zamieszczamy wyniki weryfikacji formalnej dla konkurs 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

 

Ocena formalna: 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 21.09.2021 – część I

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 21.09.2021 – część I