Wiadomości

27 sierpnia 2020 r. Uchwałą ZWD nr 2522/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych:

 

Uchwała SzOOP 2522/VI/20 - 27 08 2020
SzOOP_RPO 2014-2020v58 - 27 08 2020
Wykaz zmian SzOOPv58 - 27 08 2020
Załącznik SzOOP nr 1 Tabela transpozycji Pl na działania poddziałania wposzczególnych osiach priorytetowych
Załącznik SzOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego iproduktu dla działań ipoddziałań
Załącznik SzOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów wramach RPO WD 2014 -2020
Załącznik SzOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej
Załącznik SzOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD wramach trybu pozakonkursowego
Załącznik SzOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji
Załącznik SzOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR
Załącznik SzOOP nr 8 Plany działania wzakresie EFS wraz zkryteriami wyboruprojektów
Załącznik SzOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych wDziałaniu 3 3

 

Więcej w linku: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Archiwalne wersje SzOOP  RPO WD 2014-2020