Wiadomości

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa zmieniono dokumentację konkursową w ramach schematu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

 

Wykaz zmian:  

 

I. zmiany w Regulaminie konkursu i Ogłoszeniu konkursu w zakresie:

 

Terminu zakończenia naboru:

z: do godz. 15.00 dnia 31.03.2020 r.

na: do godz. 15.00 dnia 30.04.2020 r.

 

Uzasadnienie:

Konieczność zmiany terminu zakończenia naboru wynika z ogólnokrajowej sytuacji związanej z  ogłoszeniem przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa. Z uwagi na sytuację wskazaną powyżej, liczne prośby o wydłużenie terminu zakończenia naboru wystosowali również potencjalni wnioskodawcy.

 

Zasady i forma składania wniosków o dofinansowanie:

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz rozpowszechnianiem się COVID-19 w Polsce wprowadzono szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa. Uwzględniając zaistniałą sytuację zapisy Regulaminu konkursu nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19 dotyczące składania papierowej wersji wniosku o dofinansowanie oraz papierowej formie komunikacji z IOK w tym zakresie przestają obowiązywać. Do Regulaminu wprowadzono zmiany wskazujące na konieczność składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W związku z powyższym zmianie ulega również Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Lista sprawdzająca projekt zgłoszony do dofinansowania w zakresie warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43. ustawy wdrożeniowej.

 

II. zmiany zał. nr 3 do Regulaminu konkursu tj. umowy o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami:

Zmiana dotyczy dostosowania wersji 16 bazowego wzoru umowy o dofinansowanie zaakceptowanej przez IZ w dniu 05-02-2020 do specyfiki konkursu i obejmuje:

  1. Zmiany zapisów umowy odnoszące się do przedmiotu umowy (§ 2);
  2. Dodania ust. 16 do § 13 umowy regulującego kwestie praw majątkowych do wyników badań prac B+R;
  3. Dodania dodatkowego paragrafu pn. „Tryb i warunki realizacji Umowy w przypadku stwierdzenia niecelowości kontynuacji Projektu”.

Załącznik numer 1 oraz 2 do umowy o dofinansowanie projektu (która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) są dokumentami własnymi Beneficjenta i nie są załączane do niniejszego wniosku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Ogłoszenie o konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa,  Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schematu 1.2. A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
  2. Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa,  Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schematu 1.2. A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
  3. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa,  Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schematu 1.2. A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
  4. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Lista sprawdzająca projekt zgłoszony do dofinansowania w zakresie warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43. ustawy wdrożeniowej.

 

Konkurs 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R (372/19)