Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę merytoryczną konkursu 3.3.2 e (ZIT WrOF)

RPDS.03.03.02-IP.01-02-367/19

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki II etapu oceny merytorycznej):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru – 17.03.2020

Skład KOP

 

Wyniki konkursu 3.3.2 e (367/19)