Wiadomości

25 listopada 2019 r. Uchwałą ZWD nr 1466/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: 

 

Uchwała_SZOOP 1466/VI/19 - 25 11 2019

SZOOP RPO 2014-2020 v48 - 25 11 2019

Wykaz zmian SZOOP v48 - 25 11 2019

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów

Załącznik SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

 

Więcej w linku: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Archiwalne wersje SzOOP RPO WD 2014-2020