Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19 zostaje wydłużony do dnia 29 listopada 2019r.