Wiadomości

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa dokumentacja konkursowa dla naboru nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18

Poniżej wyszczególnione zmiany:

1.Zmiana w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu w zakresie:

 a)Terminu zakończenia naboru:

z: do godz. 15.00 dnia 19.04.2019 r.

na: do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

 

2. Zmiana w Załączniku nr 1 „Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do Regulaminu konkursu w zakresie:

terminu rozliczenia pierwszej i kolejnych transz zaliczki z 90 dni do 180 dni.

 

3. zmiana zapisów umowy – wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu został dostosowany do aktualnego wzoru bazowego umowy stosowanego przez DIP oraz skorygowany

w zakresie terminów rozliczenia transz zaliczki z 90 dni na 180 dni.