Wiadomości

„W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że od tego dnia Beneficjenci projektów realizowanych w ramach RPO WD mają obowiązek wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją projektu, obowiązki wynikające z Rozdziału III RODO. Beneficjenci mogą w tym celu zastosować własne wzory dokumentów (oświadczeń), pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z RODO.”

 

Załączniki:

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (dla „zwykłych" danych osobowych)
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO