Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
  • Zakończone

W dniu 14.11.2018r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową ze względu na późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach, rozstrzygnięcie danego naboru.

Wydłużenie możliwości składania wniosków o płatność końcową dotyczy projektów realizowanych w ramach naboru:

RPDS.01.02.02-IP.01-02-209/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 27 luty 2019 r.

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową wprost odpowiada przedłużeniu oceny wniosków poza pierwotnie wskazany w Regulaminie konkursu okres.

Przesunięcie terminu złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborze, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Beneficjenta.

Wyniki ocen:

 

Ocena godności ze Strategią ZIT WrOF i ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (03.10.2017r.)

Informacja o składzie KOP

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.2.2 A (27.02.18)

Lista projektów zaktualizowana po procedurze odwoławczej, które spełniły kryteria wyboru oceny merytorycznej.

Projekty zostaną przekazane do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF.

 

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej 1.2.2 A (27.02.2018)Lista projektów zaktualizowana po procedurze odwoławczej.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej 1.2.2 A (30.08.2017r.)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej 1.2.2 A (30.08.2017r.)

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.2.2 A (04.07.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej 1.2.2 A (04.07.2017)

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-209/16 Schemat 1.2 A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R zostaje wydłużony do 19 czerwca 2017r.

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-209/16 Schemat 1.2 A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R zostaje wydłużony do 31 maja 2017 r.


RPDS.01.02.02-IP.01-02-209/16

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której Zarząd Województwa Dolnośląskiego

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 oraz

GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

w ramach współpracy  pomiędzy  Dolnośląską  Instytucją  Pośredniczącą  pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020 a Gminą Wrocław pełniącą funkcję  lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej,  w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach

Oś priorytetowa 1

 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”

Schemat 1.2 A 

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Termin naboru (składania wniosków):

 od godz. 8.00 dnia 02.01.2017 r. do godz.15.00 dnia 02.03.2017r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpoczą ć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

  1. prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu  powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

-        prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

-        innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

-        opracowaniu linii pilotażowych,

-        opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

-        ocenie potencjału komercyjnego projektu itp. 

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej[2]. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Zgodnie z art. 25 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

[2] Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preferencję uzyskają projekty:

- których  elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach  partnerstw przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie  z MŚP lub  przewidujące  współpracę  z MŚP, NGO  i instytucjami  badawczymi  –w przypadku dużych firm.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 488) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

  • Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni3 oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi,

którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w trategii ZIT WrOF i zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3] W treści ogłoszenia mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa określane są skrótem MŚP. MŚP muszą spełniać warunki określone w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 3 212 776 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3307 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.10.2016 r.) alokacja w PLN wynosi 13 913 569 PLN.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć  5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN;

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ilustruje tabela:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia*
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%

* Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych,  jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  1. projekt zakłada efektywną współpracę:

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub

- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań

  1. wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

 

VI. Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie prac może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą  rozpocząć się od 1 stycznia 2014r., lecz zakup gruntów wyłączony jest z kwalifikowalności wydatków.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności, w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu (złożeniu) wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

  1. Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek :

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępnej na stronie: http://snow-dip.dolnyslask.pl
i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie
:

              od godz. 8.00 dnia 02.01.2017 r.  do godz. 15.00 dnia 02.03.2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej
z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy
(w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) wraz z podpisanymi załącznikami w terminie:

do godz. 15.00 dnia 02.03.2017 r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”

Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie. 

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku
o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 

VIII.  Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe  informacje  na  temat  zasad  wyboru  projektów  znajdują  się  w  Regulaminie Konkursu.

 

IX.  Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej, merytorycznej i oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl, stronie internetowej ZIT WrOFwww.zitwrof.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017r.

 

X.  Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

 

XI.  Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.2, Poddziałania 1.2.2, Schematu 1.2 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na stronie ZIT WrOF: www.zitwrof.pl

     

XII.  Kontakt

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):DIP oraz  Gmina Wrocław

Pytania  dotyczące  aplikowania  o  środki  w  ramach  Działania 1.2, Poddziałania 1.2.2, Schematu 1.2 A można kierować poprzez:

-     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-     telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13

-     lub bezpośrednio w siedzibie:        

           

DIP

 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

-     e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-     telefonu: 71 777 80 06

-     bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami

ul. Świdnicka 53

53-030 Wrocław

1 piętro , pokój 105

 

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o konkursie - 1.2.2 A ZIT WrOF

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - 1.2.2 A ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do instrukcji - lista wskaźników- 1.2.2 A ZIT WrOF

Regulamin konkursu - 1.2.2 A ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do regulaminiu -  Wzór wniosku o dofiansowanie - 1.2.2 A ZIT WrOF

Załącznik nr 2 do regulaminiu -  Kryteria wyboru projeku - 1.2.2 A ZIT WrOF

Załącznik nr 3 do regulaminu - Umowa o dofinansowanie 1.2.2 A ZIT WrOF

załączniki dodatkowe umowy

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie - link