Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
  • Ocena merytoryczna
Status:
  • Zakończone

UWAGA:

Komunikat Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w zasadach rozliczania zaliczek w projektach grantowych realizowanych w konkursach grantowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dotyczy: Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Poddziałanie 1.2.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”,

Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,   Poddziałanie 1.3.1. Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI),  Podziałanie 1.3.2. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Podziałanie 1.3.3. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB,

Osi priorytetowej 3. „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze  źródeł odnawialnych”, Schemat 3.1.C Projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.03.2019 r., Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, iż możliwa jest zmiana zapisów w umowach o dofinansowanie projektów grantowych realizowanych w ramach ww. Działań/Poddziałań/Schematów w zakresie terminu rozliczania pierwszej i kolejnych transz zaliczki z 90 do 180 dni.

Zmiany w dotychczas zawartych  umowach  podejmowane będą każdorazowo na wniosek złożony przez Beneficjenta do DIP.

Wyniki ocen:

 

Ocena merytoryczna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI LGOI (28.04.2017)

W ramach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI) alokacja wynosi: 2 237 453,66 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ). Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi  4 891 531,99 PLN, co stanowi 218,62 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Legnicko- Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów  znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0011/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 830 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania. 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI OIRW (28.04.2017)

W ramach Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) alokacja wynosi: 1 655 512,48 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ). Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi  2 304 999,99 PLN, co stanowi 139,23 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0013/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 525 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania. 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI ZKD (28.04.2017)

W ramach Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko–Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) alokacja wynosi: 2 201 559,83 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ). Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosiła 4 256 999,99 PLN, co stanowi 193,36 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Obszar Ziemi Dzierżoniowsko–Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0010/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 830 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania. 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI OIDB (28.04.2017)

W ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) alokacja wynosi: 1 826 374,53 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ). Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi 4 429 004,52 PLN, co stanowi 242,50 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB)  nie wystarcza na dofinansowanie ani jednego projektu  ze znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, przesuwa się alokację w kwocie 3 625,47 zł. Po przesunięciu alokacji wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0012/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 830 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania. 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI ZOI (28.04.2017)

W ramach przedmiotowego konkursu w zakresie OSI ZOI (Zachodni Obszar Interwencji) alokacja wynosi: 2 063 567,73 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ). Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi  2 609 999,99 PLN, co stanowi 126,48 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.

W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Zachodni Obszar Interwencji (ZOI) nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0014/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 830 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI LGOI (aktualizacja 12.07.2017)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI OIRW (aktualizacja 12.07.2017)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI ZKD (aktualizacja 12.07.2017)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI OIDB (aktualizacja 12.07.2017)

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI ZOI (aktualizacja 12.07.2017)

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.06.2017 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych oraz planowanych do rozdysponowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 (RPO WD) w dniu 12.07.2017 r. zatwierdza się do dofinansowania wszystkie projekty w ramach wszystkich powyższych OSI , które zostały ocenione pozytywnie.

 

 

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej (10.04.2017)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (10.04.2017)

 


KOMUNIKAT Z DNIA 12.12.2016 r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, na podstawie próśb wnioskadawców 

podjęła decyzję o wydłużeniu naboru do dnia 31.01.2017r.! 


RPDS. 01.03.01-IP.01-02-181/16

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.1
Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)

Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 25-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji Grantodawców i ma prowadzić do wzmocnienia MŚP i ułatwienia ich rozwoju poprzez ukierunkowanie wsparcia i celowe dostarczenie środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych.

Konkurs jest ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), tj.:
• Zachodni Obszar Interwencji (ZOI);
• Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI);
• Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB);
• Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW);
• Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD).

Grantobiorcami mogą być tylko MŚP posiadające co najmniej zakład lub oddział w granicach jednego z ww. OSI przynajmniej od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu na usługę doradczą w ramach projektu objętego konkursem.

Na każdy z ww. obszarów OSI przeznaczona jest odrębna alokacja.

Przedmiotem wsparcia w formie grantu ma być usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Zgodnie z SZOOP RPO WD w zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach:

a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:
• wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
• uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
• projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
• wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
• specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
• wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
• doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku .

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Powyższy katalog doradztwa, określony w SZOOP RPO WD, ma charakter przykładowy, podstawowy i możliwe jest jego rozszerzenie w ramach danego projektu grantowego, o ile wynika to z wyjściowej analizy potrzeb MŚP przeprowadzonej przez Grantodawcę.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być instytucje otoczenia biznesu.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić udokumentowane zapotrzebowanie MŚP na usługi doradcze, które zamierza objąć wsparciem w ramach projektu. Jego potwierdzeniem mają być aktualne (do 2 lat wstecz od złożenia wniosków) badania/analizy dotyczące specjalistycznego wsparcia doradczego dla MŚP. Zaplanowane w projekcie działania powinny być dostosowane do ich wyników (np. przeprowadzenie rozpoznania na rynku potencjalnych wykonawców usług doradczych w zdiagnozowanych obszarach). Dysponując ww. analizami (własnymi, zleconymi lub ogólnie dostępnymi), Wnioskodawca powinien dołączyć je do wniosku w formie załącznika.

Preferencyjnie traktowane będą:
• projekty dotyczące usług doradczych, które wspierają rozwój przedsiębiorstw w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu;
• projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu stosujące dostępne standardy w zakresie świadczenia usług.

Projekty powinny być przygotowane zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz między innymi zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 2014-2020); Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP 2014-2020); Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) zarówno na poziomie Grantodawcy jak i Grantobiorcy (jeśli dotyczy) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1417) na poziomie Grantobiorcy (jeśli dotyczy).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektów „grantowych” w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy beneficjentów (zwanymi Grantodawcami):

1) Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
2) Lokalne Grupy Działania (LGD)

Projekt może być realizowany w partnerstwie pod warunkiem spełnienia określonych zasad, określonych w dokumentacji konkursowej.

UWAGA:
Grantodawca nie może świadczyć usług doradczych finansowanych w ramach prowadzonego przez siebie projektu grantowego, ale nie wyłącza go to z możliwości bycia usługodawcą w ramach innego projektu tego rodzaju.

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 2 364 139 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3065 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 29.09.2016 r. alokacja w PLN wynosi 10 181 164, 60 PLN.

Konkurs będzie ukierunkowany na Obszary Strategicznej Interwencji. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) to wyznaczone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego obszary o wspólnych potencjałach i problemach, zgodne z zapisami RPO WD 2014-2020.

Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI.
ZOI – 488 615 EUR
LGOI – 529 788 EUR
OIDB – 432452 EUR
OIRW – 391 995 EUR
ZKD – 521 289 EUR

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna, Maksymalna wartość wsparcia:
W przypadku Grantodawcy: nie dotyczy
Maksymalna wartość wsparcia na jedno przedsiębiorstwo (dla Grantobiorcy): 150 tys. PLN

Miejsce realizacji projektu musi być zgodne z zasięgiem terytorialnym określonym w Załączniku nr 6 do SZOOP RPO WD 2014-2020 zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 6.10.2016 r.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi: do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

(z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 6 do SZOOP).

Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w części projektu obejmującej wydatki nieprzeznaczone bezpośrednio na granty, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Umowa o powierzenie grantu podlega akceptacji DIP i musi być zgodna z wymogami zawartymi w rozdziale III Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.

 

VI. Okres realizacji projektu

I. Rozpoczęcie projektu

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Grantodawcę jest 1 stycznia 2014 roku.
Natomiast wydatki związane z powierzeniem grantów mogą być kwalifikowalne, jeżeli są poniesione po wyborze projektu grantowego do dofinansowania i są zgodne z zatwierdzonymi przez DIP: kryteriami wyboru Grantobiorców oraz procedurami realizacji projektu grantowego.

II. Zakończenie projektu

Najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność do DIP: 30 września 2019 roku.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

Przez projekt zakończony rozumie się projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany i zostało to potwierdzone np. podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru.
W przypadku projektów realizowanych etapami, zakończenie realizacji części z nich nie stanowi przesłanki do uznania, że cały projekt został zakończony. Nastąpi to dopiero po zakończeniu ostatniego etapu, czyli np. po podpisaniu protokołu odbioru ostatniego etapu lub protokołu odbioru końcowego.

Grantobiorca:
Wniosek Grantobiorcy o refundację grantu musi być złożony w terminie wskazanym w umowie o powierzenie grantu, zawartej pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą.

UWAGA: Przy określeniu terminu złożenia przez Grantobiorcę wniosku o refundację grantu należy wziąć pod uwagę najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność projektu grantowego, tj. 30 września 2019 r.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek:

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR -dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 25-11-2016 r. do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto:
Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016- 2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa Grantodawcy (Wnioskodawcy)
Adres Grantodawcy (Wnioskodawcy)
NIP
Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.1
Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)
Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:
– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Grantodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Grantodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Grantodawcy, lub
– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...” opatrzonej podpisem Grantodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Grantodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Grantodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do DIP. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunika tu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

VIII. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę ocenionych projektów zawierającą przyznanie oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Grantodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to: kwiecień 2017 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Grantodawcy

Grantodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.3., Podziałania 1.3.1, Schematu 1.3.C.2 znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.3., Podziałania 1.3.1, Schematu 1.3.C.2 można kierować poprzez:
e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 71 776 58 12; 71 776 58 13
lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie- aktualizacja 12.12.2016r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - lista wskaźników

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu- aktualizacja 12.12.2016r.

 Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wytyczne grantowe do 1.3

Załącznik nr 1 do wytycznych grantowych

2) Wzór wniosku o dofinansowanie 

3) Kryteria wybory projektów

4) Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do wzoru umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności projekty grantowe

Załącznik nr 4 - Obowiązki informacyjno - promocyjne Beneficjenta

Załącznik nr 5 - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014

Załącznik nr 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 7 - Klasyfikacja budżetowa projektu

5) Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 załącznik do Regulaminu pn. „Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych” nie obowiązuje dla zamówień wszczętych od dnia 14.10.2016r.

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - link

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia - link