Wiadomości

Zgodnie ze zmianami zapisów regulaminu konkursu 1.3.3 AB  oraz konursu 3.5 AB (oraz dwóch załączników)  zlikwidowano obowiązek dołączania do wniosków o dofinansowanie deklaracji

właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, tzw. Deklaracji wodnej.

 

Wynika to ze zmian prawnych w zakresie prawa wodnego,  przeprowadzonych w celu dostosowania przepisów krajowych do wymogów wspólnotowych, które obowiązują od 1 stycznia

2018r., a także  „formowania się” nowego  podmiotu jakim jest państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Jednocześnie mając na uwadze likwidację wytycznych (tj. wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie ocenyoddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) narzucających ten obowiązek, oraz zgodnośćobowiązującego prawa krajowego w zakresie ocen oddziaływania

na środowisko z prawem wspólnotowym,zasadnym jest wprowadzenie ułatwień administracyjnych dla wszystkich wnioskodawców/beneficjentów biorących udział w naborach.