Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje,

 

że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr  RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17 zostaje wydłużony do 30.03.2018r.

 

Schemat 1.5 A

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP- unowocześnienie/ zmiana rozwiązań

produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy