Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że zmienia się sposób upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, określony w komunikacie z 15 listopada 2017 roku http://dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/868-wazna-zmiana-dot-upubliczniania-zamowien-publicznych.html

Od 8 stycznia 2018 roku w przypadku projektów, dla których w ramach RPO WD nie zawarto umowy (tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów umieszczonych na „listach rezerwowych”, projektów wybranych oczekujących na podpisanie umowy), wszystkie nowe zapytania ofertowe publikowane będą na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
 

Instrukcja dotycząca logowania i publikowania informacji dostępna jest na powyższej stronie.

Dla postępowań wszczętych w okresie od 15.11.2017 do 08.01.2018 r. - do czasu ich zakończenia -  obowiązująca jest dotychczasowa strona służąca do publikacji zapytań ofertowych tj. http://zamowieniarpo.dolnyslask.pl/,

na niej należy umieszczać ewentualne zmiany w treści zapytania ofertowego, pytania oraz odpowiedzi dotyczące postępowania, jak również informację o jego wyniku.