Wiadomości

Regulamin KOP z dnia 30.11.2016 r.

 

Zarządzenie Dyrektora - KOP

Regulamin pracy KOP

Zał. nr 1 - wzór deklaracji poufności

Zał. nr 2 - wzór deklaracji bezstronności

Zał. nr 3 - wzór zestawienia ocen po ocenie merytorycznnej

Zał. nr 4 - wzór listy projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej

Zał. nr 5 - wzór listy projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej

Zał. nr 6 - wzór listy projektów, które spełniły kryteria wyboru

Zał. nr 7 - wzór listy ocenionych projektów

Zał. nr 8 - wzór protokołu częściowego z oceny formalnej

Zał. nr 9 - wzór protokołu z pracy KOP

Zał. nr 10 - wzór protokołu częściowego z oceny zgodności projektów ze strategią ZIT

Zał. nr 11 - wzór listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę zgodności ze strategią ZIT

Zał. nr 12 - wzór listy projektów, które uzyskały negatywną ocenę zgodności ze strategią ZIT

Zał. nr 13 - wzór karty oceny zgodności projektu ze strategią ZIT

Zał. nr 14 - wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Zał. nr 15 - wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Zał. nr 16 - zasady oceny pracy eksperta

Zał. nr 17 - wzór opinii dot. propozycji zmian w projekcie realizowanym w ramach podpisanej umowy

Zał. nr 18 - wzór listy projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (dot. konkursów ogłoszonych w ramach ZIT)

Zał. nr 19 - wzór listy projektów, które nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej (dot. konkursów ogłoszonych w ramach ZIT)