Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 zostaje wydłużony do dnia 28 stycznia 2022r.