Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 zostaje wydłużony do dnia 06 września 2021r.