Wiadomości

26 października br. uchwałą nr 1357/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1179/V/15 ZWD z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WD).

Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji załączników SZOOP: załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 (w wyniku zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO kryteriów do kolejnych konkursów) oraz załącznika nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD (w wyniku zakończenia procedury identyfikacji kolejnych projektów).

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dnia 26 października 2015 r.

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 5 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020

Uchwała nr 1357/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1179/V/15 ZWD z dnia 14 września w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020

Wykaz zmian wprowadzonych do SZOOP RPO WD