Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.03.01-IP.01-02-350/19 zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2019r.