Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekt do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 E

RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18

Typ 3.3 E

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe

Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (07.11.2019)

Skład KOP