Wiadomości

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa dokumentacja konkursowa dla naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18

Poniżej wyszczególnione zmiany:

1.Zmiana w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu w zakresie

zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów

było: 8 292 598 EUR

jest: 13 638 719 EUR

2. zmiana w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu w zakresie:

a)Terminu zakończenia naboru:

z: do godz. 15.00 dnia 19.04.2019 r.

na: do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

 

3. Zmiana w Załączniku nr 1 „Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” do Regulaminu konkursu w zakresie:

 terminu rozliczenia pierwszej i kolejnych transz zaliczki z 90 dni do 180 dni.

 4. Zmianę zapisów umowy – wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu został dostosowany do aktualnego wzoru bazowego umowy stosowanego przez DIP oraz skorygowany
w zakresie terminów rozliczenia transz zaliczki z 90 dni na 180 dni.