Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr:

RPDS.03.05.00-IP.01-02-282/17:

Działanie 3.5

Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny

 

Schemat 3.5 AB

 w dniu 30 kwietnia 2018r. zarejestrowano 19 wniosków,

 

Wnioskowana kowata dofinansowania: 59 312 709,63 zł

procent wykorzystania alokacji: 180%

Liczba zarejestrowanych wniosków:  19 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 59 312 709,63 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 180%