Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Etap:
 • Nabór wniosków
Status:
 • Zakończone

Wyniki ocen:

Ocena merytoryczna:

W związku z procedurą odwoławczą, poniżej aktualizacje listy po ocenie merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17.

lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oceny merytorycznej (02.01.19r.)

 

Ocena merytoryczna:

lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (08.08.18r.)

Informacja o składzie KOP

 

Ocena formalna:

W związku z procedurą odwoławczą poniżej aktualizacje list po ocenie formalnej:

(Aneks2)lista projektów, które nie spełniły kryterów oceny formalnej 1.5.1 A 264-17

(Aneks2)lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej 1.5.1 A 264-17

 

lista projektów, które spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 08.08.18r.)lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (aktualizacja 08.08.18r.)

 

lista projektów, które spełniły kryteriów oceny formalnej (19.06.18r.)

lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej (19.06.18r.)

 


Aktualizacja 29.06.2018r.

Termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr  RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17 zostaje wydłużony do 15.06.2018r.


Aktualizacja 27.03.2018r.

Termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr  RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17 zostaje wydłużony do 30.05.2018r.


Aktualizacja 01.02.2018r.

Termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr  RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17 zostaje wydłużony do 30.03.2018r.

 


 

RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Oś priorytetowa 1

 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5

„Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1

„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A 

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

- unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych

lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Mikroprzedsiębiorstwa - rzemieślnicy

 

Termin naboru ( składania wniosków):

od  godz. 8.00 05.10.2017r. do godz.15.00  07.12.2017r.

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji produktowej
i procesowej MŚP
unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego Wnioskodawcy (rzemieślnika).

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-,wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych
i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie  efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

     Preferencję uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa- rzemieślników, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.  poz. 488).

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy- rzemieślnicy. Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorcom -  osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólnicy spółki cywilnej oraz  dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do  rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014  z dn. 17 czerwca  2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu [GBER].

W/w. osoby fizyczne, muszą być jednocześnie rzemieślnikami - zgodnie z USTAWĄ z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

 

 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość  478 927 EUR **. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2493 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.07.2017 r.) alokacja w PLN wynosi  

2 035 105* PLN

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu

      **  Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

 1. Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN

Miejsce realizacji projektu:

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS 2). W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez Wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 1. Poziom dofinansowania projektów

Poziom dofinansowania dla beneficjentów do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 1. Okres realizacji projektu

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania, tj. upublicznieniu informacji o projektach wybranych do dofinansowania zamieszczonej na stronie internetowej DIP oraz na portalu Funduszy Europejskich.

 1. Rozpoczęcie prac  może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia
2014 r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

 1. Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 1. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek :

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR -  dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl
 i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie
:

              od godz. 8.00 dnia 05.10.2017 r.  do godz. 15.00 dnia 07.12.2017r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

 

Ponadto:

Do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków - papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy  w terminie:

do godz. 15.00 dnia 07.12.2017r.

 

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się w szczególności za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

 

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie 1.5.1„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

-unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie !

 

Często zadawane pytania - konkurs 1.5 A (Rzemieślnicy)

 

 1. Zasady wyboru projektów:

Szczegółowe  informacje  na  temat  zasad  wyboru  projektów  znajdują  się  w  Regulaminie Konkursu.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu DIP zamieszcza na swojej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2018 r.

 1. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi w ustawie wdrożeniowej.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 1. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 1.5, Poddziałania 1.5.1, Schematu 1.5 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 1. Kontakt

Informacji dotyczących konkursu oraz wsparcia merytorycznego dla Generatora Wniosków Aplikacyjnych udziela się:

- pod numerem telefonu: +48 71 776 58 13, +48 71 776 58 14  (pn.-pt. 07:30 - 15:30)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      lub bezpośrednio w siedzibie DIP, pod adresem: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

W sprawach technicznych dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych

prosimy o kontakt:

- pod numerem telefonu: +48 71 776 58 08 (pn.-pt. 07:30 - 15:30)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      lub bezpośrednio w siedzibie DIP, pod adresemDolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Instrukcja Wypelniania Wniosku o dofinansowanie

Lista Wskaźników - załącznik nr1 do instrukcji

 

Dokumentacja Konkursowa:

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (aktualizacja 20.09.2017r.)

 Załączniki do regulaminu konkursu:

1) Wzór wniosku o dofinansowanie

2) Kryteria wybory projektów

3) Wzór umowy o dofinansowanie

 

Załączniki do umowy o dofinansowanie:

Harmonogram platności

wykaz dokumentow do wniosku o platnosc

zestawienie składników wynagrodzenia

składniki wynagrodzenia

oświadczenie - US

oświadczenie - ZUS

oświadczenie Beneficjenta dot. projektu

obowiązki informacyjno-promocyjne

uprawnienie osób do SL2014

powierzenie danych osobowych

klasyfikacja budżetowa projektu

 

Ponadto na stronie DIP umieszczone zostały następujące dokumenty (obowiązujące Wnioskodawcę):

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie oraz wykaz dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie