Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Status:
 • Planowane

UWAGA!!! Poniższe ogłoszenie jest już nieaktualne.

Aktualne ogłoszenie znajdue się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Oś priorytetowa 3
Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1
„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.1.A
Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

 

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 29.02.2016r. do godz. 15.00 dnia 31.03.2016r.

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

(3.1.A) Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:
a) energia wiatru (poniżej 5 MWe),
b) energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
c) biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
d) biogaz (poniżej 1 MWe),
e) energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
f) energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.

 

Preferowane będą projekty:

 • partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny;
 • zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;
 • kompleksowe – obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu, bądź cały ich obszar, np. w formie programów inicjowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, obejmujących działania o charakterze prosumenckim, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym;
 • wykorzystujące więcej niż jedną technologię OZE i/lub systemy magazynowania energii;
 • zawierające element demonstracyjny lub edukacyjny, służący promocji odnawialnych źródeł energii w regionie.

Nie będą wspierane projekty:

 • mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji;
 • opierające się o energię spadku wody, a polegające na budowaniu nowych obiektów piętrzących oraz projekty niezgodne z Ramową Dyrektywą Wodną;
 • mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy niezgodne z Programami Ochrony Powietrza;
 • dotyczące produkcji biopaliw z roślin spożywczych oraz biopaliw które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE21;
 • dotyczące urządzeń do wytwarzania energii ze spalania biomasy (powyżej 1 MW) nie spełniających standardów emisyjności określonych w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 poz.1546, z późń zm.);
 • dotyczące urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze spalania biomasy (poniżej 1 MW) wykorzystujące paliwa stałe, niespełniające wymagań co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012, w projektach realizowanych na obszarach gmin, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu dobowego, zgodnie z „Oceną jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 roku”.

 

Wsparcie udzielone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jst;
3) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
4) przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej;
5) organizacje pozarządowe;
6) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
7) towarzystwa budownictwa społecznego;
8) grupy producentów rolnych;
9) jednostki naukowe;
10) uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
11) organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
12) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
13) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
14) Lokalne Grupy Działania;

 

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 22 473 008 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2400 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.12.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 95 285 553,92 PLN.
Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. Zasady finansowania projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. PLN

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 zatwierdzonym uchwałą ZWD w dniu 25.01.2016 r.

 

V. Poziom dofinansowania projektów

Dla projektów objętych pomocą publiczną, intensywność pomocy określana, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu przyznawana na:

1) inwestycje na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41):

1.1) jeśli koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a) lub b)

Przedsiębiorca         Maksymalne dofinansowanie
Mikro                                            80%
Mały                                              80%
Średni                                           70%
Duży                                             60%

Art. 41, ust. 6. Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący sposób:

a) w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
b) w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

1.2) jeśli koszty kwalifikowalne oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c)

Przedsiębiorca         Maksymalne dofinansowanie
Mikro                                            65%
Mały                                             65%
Średni                                           55%
Duży                                             45%

Art. 41, ust. 6. Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący sposób:
c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

 

Dla projektów objętych pomocą publiczną, intensywność pomocy określana, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, przyznawana na koszty wskazane w regulaminie konkursu

Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, maksymalna intensywność pomocy wynosi 85%.

 

VI. Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie prac, tj. robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą zostać poniesione od 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie prac, z zastrzeżeniem ww. czynności w terminie wcześniejszym niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

a) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

 

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

 

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie DIP formularza.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.
b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.
Wnioski można dostarczać:

 • osobiście: w Punkcie Przyjęć Wniosków (Sekretariat) do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wrocław, ul. Strzegomska 2-4,
 • kurierem lub listem poleconym na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Wniosek należy dostarczyć do DIP we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

 

Termin:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 3.1, Schematu 3.1 A odbywać się będzie w terminie:
od godz. 8.00 dnia 29.02.2016 r. do godz. 15.00 dnia 31.03.2016 r.

 

VIII. Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną/faksem. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) i na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2016 r.

 

X. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.).

 

XI. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.1, Schematu 3.1 A znajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl.

 

XII. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w do Działania 3.1, Schematu 3.1 A można kierować poprzez:
- e–maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefon: 71 776 58 12, 71 776 58 13
- lub bezpośrednio w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

 

Ogłoszenie o konkursie - Schemat 3.1 - konkurs horyzontalny

Elektroniczna aplikacja do wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - 3.1 A

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie - 3.1

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu - 3.1 A

Wzór wniosku o dofinansowanie - 3.1 A

Kryteria wyboru projektu - 3.1 A

Wzór umowy o dofinansowanie - 3.1 A

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach projektu

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz dot. pomocy publicznej

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik A do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik B do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik C do oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP

Oświadczenie w zakresie OOŚ

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Oświadczenie dla partnerów projektu