Wiadomości

19 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020) uchwałą nr 4916/V/18 

 

Aktualizacja polegała m.in. na realokacji środków dla poddziałania 1.3.1, 1.3.3, 5.2.1, 5.2.3, 6.1.3, 6.3.3, 9.1.1, 9.2.1 i działania 8.2, 6.1, 6.3, 9.1 i 9.3.,

a także doprecyzowano zapisy w poszczególnych Kartach Działań, aby były zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi. 

Ponadto zostały zaktualizowane kryteria wyboru projektów w załączniku nr  3 oraz wprowadzono zmiany w projektach pozakonkursowych w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020

SZOOP RPO 2014-2020 v.27Uchwala_SZOOP v27Uzasadnienie do uchwały _SZOOP_v27Wykaz zmian SzOOPZałącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowychZałącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałańZałącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnejZałącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowegoZałącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacjiZałącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR