Wiadomości

30 stycznia 2018 r. uchwałą nr 4824/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). 

Aktualizacja polegała m.in. na zmianie wskaźników produktu EFRR oraz typu beneficjenta,  dostosowaniu zapisów dokumentu do obowiązującej  Umowy Partnerstwa jak również do nowych Wytycznych w obszarze edukacji, wprowadzono zmiany w związku z realokacją środków w Działaniu 7.1 i 7.2, a także  w wyniku zakończenia procesu kontraktacji  zmianie uległa alokacja w działaniach 8.4, 9.1, 9.2. 

Aktualizacja wskaźników produktu EFRR została równocześnie wprowadzona do załącznika nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020. Wprowadzono także zmiany w projektach pozakonkursowych w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.

SZOOP RPO 2014-2020 Uchwała SZOOPUzasadnienie do uchwały _SZOOP_v26Wykaz zmian SzOOP autopoprawkaZałącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowychZałącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałańZałącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektówZałącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnejZałącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowegoZałącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacjiZałącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR