Wiadomości

23 listopada br. uchwałą nr 1461/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD).

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji załączników SZOOP: załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020 (dodanie bądź usunięcie wskaźnika, zmiany w zakresie wartości docelowej), załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 (w wyniku zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO kryteriów do kolejnych konkursów), załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD (dokonanie niezbędnej korekty) oraz załącznik nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020.

Dodatkowo wprowadzono korekty w treści poszczególnych kart opisujących Działania oraz autopoprawki doprecyzowujące zapisy SZOOP.

 

Uchwała nr 1461/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020

Wykaz zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020 z 23 listopada 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dnia 23 listopada 2015 r.

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020

Załącznik SZOOP nr 5 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020

 

Archiwalne wersje dokumentu dostępne tutaj.