Wiadomości

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

 

Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

 

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, oświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu w przypadku każdego partnerstwa wybór partnerów musi nastąpić przed złożeniem wniosku i być zgodny z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

 

W przypadku niezgodności pomiędzy przepisami prawa a Regulaminem konkursu, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Więcej informacji dot. konkursu 1.2 C.b