Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W takim liście zamieszczone są informacje o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania.

Wnioskodawcy/osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo złożenia wyłącznie pisemnego protestu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o negatywnym wyniku oceny formalnej/merytorycznej wniosku o dofinansowanie do Zarządu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (zwanej dalej DIP). Termin 14-dniowy uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem protest wpłynie do DIP lub zostanie nadany w placówce pocztowej (analogicznie – przez kuriera) – w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania.

Protest należy złożyć do DIP na adres:

                            Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
                            ul. Strzegomska 2-4
                            53-611 Wrocław

Protest może dotyczyć aspektu proceduralnego, formalnego (proceduralnego) jak i/lub merytorycznego negatywnej oceny projektu (tj. żądania przeprowadzenia ponownej weryfikacji zgodności i prawidłowości dokonanej oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów z obowiązującą procedurą oceny projektów jak i z kryteriami oceny formalnej projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WD, dostępnymi na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl).
Wniesiony w formie pisemnej protest musi zawierać:

 1. oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony protest;
  • oznaczenie Wnioskodawcy, tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - chyba że uległy zmianie); Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania DIP i IZ RPO WD informacji dotyczących zmiany danych teleadresowych. W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązku, wszelką korespondencję kierowaną do Wnioskodawcy na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną;
 2. numer wniosku o dofinansowanie,
 3. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 4. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenie takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 5. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania (jeśli we wniosku o dofinansowania brak upoważnienia kopia upoważnienia musi być złożona do protestu), z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Ponadto protest powinien zawierać:

 • numer działania, schematu i podschematu, w ramach którego wniosek został złożony;
 • w tytule lub w treści pisma powinno pojawić się słowo „protest”;
 • wskazanie dowodów uzasadniających i potwierdzających ww. żądanie;

Wszystkie zarzuty Wnioskodawcy powinny zostać ujęte w jednym proteście. Jeżeli, zdaniem Wnioskodawcy, ocena projektu została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, w proteście należy wskazać wszystkie te kryteria.

Wnioskodawca ma prawo do wnoszenia (na zasadach, trybie, sposobie i warunkach jak dla protestu) uzupełnień do złożonego protestu, w tym wyłącznie w terminie właściwym na wniesienie protestu.

W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Protest nie będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli zostanie złożony:

 1. po terminie,
 2. przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 3. bez wskazania kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem.

Ponadto nie podlega rozpatrzeniu protest powtórnie wniesiony przez Wnioskodawcę od tego samego kryterium oceny w wyniku ponownej negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzględnionego protestu lub wycofania uprzednio wniesionego protestu (uwzględniając warunki dopuszczalności ponownego wniesienia protestu) lub wyroku sądu administracyjnego uznającego skargę za zasadną.

W przypadku ponownej negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzględnionego protestu lub w efekcie wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę za zasadną Wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , na warunkach przewidzianych przepisem art. 61 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Skargę należy wnieść bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją o wynikach oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informację o wynikach procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej.

Nie odnosi się to do sytuacji gdy, zdaniem Wnioskodawcy, w ramach ponownie przeprowadzonej negatywnej oceny projektu nastąpiły inne naruszenia w tej ocenie, niż wskazane uprzednio w proteście/skardze (w tym dotyczące aspektów proceduralnych). W takim przypadku Wnioskodawca może ponownie wnieść kolejny protest/skargę oparty wyłącznie o inny zakres i inne zarzuty (kryteria oceny/aspekty proceduralne), niż te, które zostały wskazane uprzednio w proteście/skardze. Ponadto istnieje możliwość ponownego wniesienia protestu/skargi w tej samej sprawie, w której odmówiono Wnioskodawcy rozpatrzenia protestu/skargi, jeżeli jednak wniesienie to nastąpi przy zachowaniu wszystkich zasad określonych dla wnoszonego protestu/skargi (w tym m.in. przed upływem pierwotnego terminu na wniesienie protestu ).

Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania protestu przed dniem rozstrzygnięcia protestu. Wycofanie protestu nastąpić musi w formie pisemnej. W przypadku wycofania protestu po dniu wydania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnięcia w sprawie, wycofanie to uznaje się za bezskuteczne, a protest pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca jest pisemnie informowany. W przypadku skutecznego wycofania protestu przez Wnioskodawcę, nie przysługuje mu prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Istnieje jednak możliwość ponownego wniesienia protestu przez Wnioskodawcę w tej samej sprawie i w tym samym zakresie, w których Wnioskodawca wycofał protest, jednak wyłącznie przy zachowaniu wszystkich zasad określonych dla wnoszonego protestu (w tym m.in. pierwotnych terminów na wniesienie protestu ).

W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego, wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu protest pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się Wnioskodawcę na piśmie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wojewódzki sąd administracyjny, uwzględniając wniesioną przez wnioskodawcę skargę w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia, zgodnie z art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe zasady, terminy, tryby, sposoby oraz warunki wnoszenia oraz rozpatrywania protestu, w tym w przypadku negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzględnionego protestu lub wyroku sądu administracyjnego uznającego skargę za zasadną, określone zostały m.in. w Szczegółowym Opisie Osi Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) dostępnym na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl.